Funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego odwiedzili maturzystów tczewskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych, by zapoznać ich ze specyfiką formacji, a także wskazać możliwości podjęcia służby w szeregach Służby Więziennej po zakończeniu nauki w szkole średniej.

Prezentacja multimedialna na temat Służby Więziennej

Podczas spotkania st. chor. Joanna Bollin-Osypenko reprezentująca dział kwatermistrzowski i st. sierż. Grzegorz Koprowski, zastępca kierownika działu ochrony przedstawili podstawowe zagadnienia dotyczące formacji. Omówiono m.in. zadania Służby Więziennej, cel wykonywania kary pozbawienia wolności, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, typologię zakładów karnych oraz kwestię umundurowania funkcjonariuszy i uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu Służby Więziennej. Zasygnalizowano także problematykę używania środków przymusu bezpośredniego.

Pytania ze strony uczestników

Młodzież była bardzo zainteresowana poruszanymi zagadnieniami, o czym świadczy duża liczba pytań, z którymi musieli się zmierzyć prowadzący spotkani dotyczących np. kosztów utrzymania więźniów, czy możliwości noszenia spodni przez funkcjonariuszki Służby Więziennej podczas wykonywania codziennych zadań służbowych.

Szczególna uwaga uczniów skupiła się na pozycji służb mundurowych na rynku pracy

Podczas spotkania omówiono warunki zatrudnienia w Służbie Więziennej. Wskazano na takie plusy jak stałość zatrudnienia, pewność wypłaty comiesięcznego uposażenia oraz perspektywy rozwoju zawodowego. Ponadto jej mocną stroną jako pracodawcy są m.in.:

- wypłata raz w roku dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- comiesięczny ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłata dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,

- raz w roku wypłata równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe,

- nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

Rekrutacja w szeregi Służby Więziennej

Podczas spotkania omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji. Młodzież otrzymała materiały dotyczące obecnie prowadzonego naboru, przekazano także plakaty, które zostaną rozwieszone w gablotach szkolnych.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej – zakładka Praca oraz profilów społecznościowych starogardzkiej jednostki, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i aktualnie prowadzonego naboru.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: st. chor. Joanna Bollin-Osypenko, ZSE w Tczewie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej