Skazani ze starogardzkiego Aresztu Śledczego pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej uporządkowali tereny po obu stronach rzeki Wierzycy na terenie Starogardu Gdańskiego. Akcja była prowadzona we ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Starogard oraz w porozumieniu z władzami miasta.

W ramach  „Eko - logicznych”

W starogardzkiej jednostce penitencjarnej grupa 16 osadzonych uczestniczyła w programie resocjalizacyjnym ukierunkowanym na kształtowanie świadomości potrzeby dbania o środowisko i przyrodę każdego dnia. Zajęcia prowadziła mjr Natasza Kłos – psycholog działu penitencjarnego.

Ekologia w teorii

Podczas trwania programu prowadząca przedstawiła zagadnienia ekologiczne w kontekście stylu życia ukierunkowanego na m.in. aktywność, nawyk dbania o czystość ziemi i właściwe odżywianie. Dzięki oddziaływaniom resocjalizacyjnym osadzeni nabierają szacunku do najbliższego otoczenia, zostają uwrażliwieni na piękno dziedzictwa kulturowego regonu  oraz wyrażają patriotyzm  poprzez zachowania ukierunkowane na dbanie o swój kraj. Niektórzy z uczestników zajęć dopiero teraz zyskują świadomość funkcjonowania w systemie zależności pomiędzy człowiekiem a przyrodą oraz zaczynają perspektywicznie myśleć w kontekście przyszłości naszej planety oraz konieczności codziennego podejmowania działań pro-ekologicznych np. selektywnej zbiórki odpadów, czy oszczędzania wody.

Ekologia w działaniu

Podczas przedmiotowej akcji grupa skazanych uporządkowała teren wokół ścieżki edukacyjnej biegnącej wzdłuż rzeki Wierzycy. W efekcie uzbierano kilkanaście worków z odpadami.

Niepochlebne znaleziska

Podczas pracy osadzeni zlokalizowali też nielegalne wysypisko śmieci. Wśród odpadów dominowały butelki, puszki, papiery i potłuczone szkło. Ponadto znaleziono także znak drogowy, elementy mebli, sprzętu AGD, czy samochodu.

Edukacyjny walor programu

Skazani mieli okazję zapoznać się z informacjami na temat fauny i flory, które można spotkać w Dolinie Wierzycy, wzbogacając posiadana wiedzę z tego zakresu.

Sens oddziaływań.

Niewątpliwie zajęcia przyczyniły się do wzrostu podniesienia świadomości ekologicznej i odpowiedzialności  za stan środowiska lokalnego uczestników programu resocjalizacji. Ponadto rozwijano umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promowano zdrowy styl życia. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni  z możliwości wzięcia udziału w tego rodzaju zajęciach, gdyż swoją aktywnością przyczynili się do poprawy czystości środowiska na terenie Starogardu Gdańskiego, z czego skorzystają jego mieszkańcy. 

 

Tekst: mjr  Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Natasz Kłos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej