W Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim została zrealizowana kolejna edycja programu resocjalizacji pt. "Trening Zastępowania Agresji ART".

ART, czyli co?

ART opiera się na metodzie poznawczo-behawioralnej i jest ukierunkowany na proces, podczas którego jednostka analizuje własne uczucia, myśli, prze­konania i postawy w celu określenia nowych sposobów myślenia, by zmniej­szyć w tym przypadku zachowania agresywne. Efekty korzystania z metody poznawczo-behawioralnej są dobrze udokumentowana poprzez wieloletnią implementacją tej metody w szkołach, oddziałach penitencjarnych, ośrodkach społecznych i ośrodkach pomocy psychologicznych i psychiatrycznych. Pro­gram składa się z trzech modułów: treningu umiejętności społecznych, trenin­gu kontroli złości i treningu wnioskowania moralnego. Podczas zajęć uczest­nicy m.in. poznają alternatywne wobec agresji sposoby zachowania i umie­jętność ich stosowania, nabywają kompetencji w zakresie kontrolowanie wła­snej impulsywności. Ponadto wzrasta u nich poziom samokontroli, kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów. Słuchacze uczą się, jak zastąpić kłamstwo, kradzież, agresję i przemoc działaniami o charakterze prospołecz­nym.

Tegoroczna edycja

Program resocjalizacji ukończyła 8- osobowa grupa skazanych, którzy przeja­wiali przed osadzeniem tendencję do zachowań agresywnych, bądź popełnili przestępstwo z użyciem przemocy. Zajścia prowadziła Amelia Babula - psy­cholog, coach, trener warsztatów rozwojowych (między innymi z efektywności osobistej, pewności siebie, asertywności) i certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART.

Praca nad zmianą w zakładzie karnym / areszcie śledczym

W zakładach penitencjarnych jest duże zapotrzebowanie na konstruktywne metody radzenia sobie z agresją i przemocą. Powyższe daje szansę na po­prawę funkcjonowania w szeroko pojmowanym społeczeństwie oraz umknię­cie ponownego złamania norm prawnych, co w konsekwencji prowadzi do osadzenia w wiezieniu.

 

Tekst/ zdjęcie: mjr Kamila Turzyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej