W ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój w AŚ w Sosnowcu zakończył się kolejny kurs zawodowy dla skazanych. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej osadzeni zostali przyuczeni do zawodu technologa robót wykończeniowych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej umożliwili skazanym zdobycie kwalifikacji zawodowych o specjalizacji technologa robót wykończeniowych w budownictwie. W dniu 15.05.2019 r. zakończył się drugi tegoroczny kurs zawodowy finansowany ze środków unijnych dla skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. W kursie wzięło udział 12 skazanych recydywistów zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Do udziału w nich zakwalifikowano w pierwszej kolejności osadzonych o względnie bliskich terminach zakończenia kary lub takich, którzy w niedługim czasie nabędą formalnych uprawnień do ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Dzięki kursowi skazani mieli okazję nie tylko podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale także – dzięki z zajęciom z zakresu aktywizacji zawodowej – zwiększyć szanse na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Osadzeni zostali także przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Większość absolwentów kursu zostanie zatrudniona na terenie jednostki penitencjarnej. Dotychczasowy odsetek zatrudnionych absolwentów kursów zawodowych organizowanych przez Służbę Więzienną w sosnowieckim areszcie wynosi aż 76%.

W ramach zajęć praktycznych w trakcie kursu osadzeni wykonali prace wykończeniowe związane z remontem pomieszczeń pralni tutejszej jednostki. Osadzeni zostali przeszkoleni pod nadzorem firmy zewnętrznej przy pomocy profesjonalnej ścianki ćwiczeniowej.

Celem głównym projektu Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój przewidzianego na lata 2014-2020 jest udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się obecnie na oficjalnej stronie internetowej https://www.power.gov.pl/

Tekst: por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej