Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu nawiązali współpracę z firmą WARS S.A. Tym samym zwiększyła się ilość miejsc pracy dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności.

Kolejny kontrahent w ramach programu #Praca dla więźniów

W dniu 14.07.2022 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu zawarł umowę z kolejnym zewnętrznym kontrahentem – Spółką Skarbu Państwa WARS S.A., reprezentowaną przez Jolantę Folta - kierownika oddziału Katowice – Zawodzie.
W trakcie spotkania omówiono szczegóły współpracy w zakresie odpłatnego zatrudnienia 5 osadzonych z sosnowieckiej jednostki penitencjarnej. Będą oni wykonywać prace porządkowe w wagonach pociągów, które zakończyły danego dnia swoje kursy.
Inicjatywa wpisuje się w przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program „Praca dla więźniów”, którego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację.

Praca jako fundamentalny element resocjalizacji

Jednym z fundamentalnych elementów kształtowania społecznie akceptowanych postaw i przygotowania osadzonych do ponownej adaptacji do życia w środowisku otwartym jest praca. Zatrudnienie uczy bowiem systematyczności, punktualności, samodyscypliny, odpowiedzialności, wzmacnia poczucie własnej wartości. Dzięki zdobyciu powyższych umiejętności oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych skazani mają szansę na opuszczenie kryminogennego środowiska, a tym samym na skuteczną resocjalizację. Ponadto, wykonywanie pracy przez osoby pozbawione wolności bardzo często sprawia, że osadzeni czują się potrzebni oraz, że mają wpływ na sytuację swojej rodziny.

Obopólne korzyści

Ze względu na fakt, że w ramach sosnowieckiej jednostki penitencjarnej funkcjonuje oddział zakładu karnego typu półotwartego władze aresztu współpracują z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zatrudnienia skazanych poza murami jednostki.
WARS S.A. to kolejny kontrahent, który poprzez zatrudnienie osób pozbawionych wolności umożliwi skazanym spłacanie nałożonych na nich sądowych zobowiązań finansowych, naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody oraz spłatę zobowiązań jako formy zadośćuczynienia ofiarom przestępstw. Osadzeni dzięki odpłatnemu zatrudnieniu będą mogli również wesprzeć materialnie swoje rodziny.

WARS S.A. dba o utrzymanie czystości w pociągach PKP Intercity w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce. Docelowo więźniowie zatrudnieni będą w 17 lokalizacjach - wśród nich będą również osadzeni z Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

Więcej o programie pracy dla więźniów pod adresem: Program „Praca dla więźniów”

Więcej o porozumieniu pomiędzy Służbą Więzienną a Zarządem WARS S.A.: zob. tutaj.

Tekst: por. Grzegorz Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej