Ponowna adaptacja osadzonych po odbyciu kary pozbawienia wolności wiąże się z licznymi wyzwaniami. Dlatego też niezwykle istotną częścią pracy resocjalizacyjnej jest przygotowanie skazanych do życia na wolności - czyli pomoc postpenitencjarna.

Jednym z elementów takiej pomocy są programy readaptacyjne mające na celu ułatwienie skazanym ponowne zaistnienie w społeczeństwie i na rynku pracy. Za ich przeprowadzanie odpowiedzialny jest wychowawca ds. postpenitencjarnych. Pomoc udzielana przez funkcjonariuszy Służby Więziennej nie ogranicza się jednak tylko do wyrabiania dowodów osobistych czy nawet kierowania osadzonych na kursy zawodowe albo na zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej. To także wychodzenie naprzeciw biężącym i często prozaicznym potrzebom, które dla osób z ograniczonym dostępem do świata zewnętrznego mogą urastać do ogromnych wyzwań.
Dzięki wieloletniej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w mijającym miesiącu zorganizowano na terenie aresztu specjalne spotkania dla osadzonych, których celem było pogłębienie ich świadomości prawnej.

W trakcie spotkania z przedstawicielkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - panią Katarzyną Słaboń i Martą Gwarą - zapoznano osadzonych z problematyką ubiegania się o renty i emerytury. Sporą część spotkania poświęcono omówieniu kwestii zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami o dzieło, zlecenia czy pracę. Osadzeni zainteresowani byli problematyką prowadzenia własnej działalności gospodarczej - stąd też w spotkaniu nie mogło zabraknąć informacji o zakładaniu, zawieszaniu i kończeniu prowadzenia własnego biznesu. Sami skazani aktywnie brali udział w spotkaniu korzystając z możliwości rozwiązania swoich wątpliwości w bezpośrednim dialogu, a nie rozmowy telefonicznej czy pism urzędowych.

Spotkanie skazanych z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pozwoliło osadzonym nabyć wiedzę z zakresu wymogów formalnych i procedur związanych z ubieganiem się o miejsce w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych. Skazani mieli także okazję dowiedzieć się o jakie formy pomocy finansowej mogą ubiegać się po opuszczeniu jednostki penitencjarnej - między innymi w zakresie dofinansowania wydatków mieszkaniowych. Przedstawiciele MOPS-u poinformowali również o procedurze orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności oraz udzielili informacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W spotkaniach wzięło udział kilkudziesięciu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w sosnowieckim areszcie. Część z nich niedługo zakończy pobyt w warunkach izolacji penitencjarnej.  Dzięki takim spotkaniom - organizowanym cyklicznie przez Służbę Więzienną - znaczna część zwalnianych będzie wiedziała, gdzie skierować swoje kroki w potrzebie.

Tekst: ppor. G. Kantor

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej