W ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój przewidzianego na lata 2014-2020 w Areszcie Śledczym w Sosnowcu dobiega końca kolejny tegoroczny kurs zawodowy dla skazanych.

Tym razem funkcjonariusze Służby Więziennej umożliwili grupie 12 skazanych zdobycie kwalifikacji zawodowych o specjalizacji „Zagospodarowanie terenów zielonych w tym z obsługą pił i kos spalinowych (ogrodnik)”. Zajęcia zakończą się 19.06.2019 r.

Jest to już trzeci tegoroczny kurs zawodowy finansowy ze środków unijnych.

Kurs skierowany jest dla skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. Bierze w nim udział grupa skazanych recydywistów zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Do udziału w kursie zakwalifikowano w pierwszej kolejności osadzonych o względnie bliskich terminach zakończenia kary lub takich, którzy w niedługim czasie nabędą formalnych uprawnień do ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Dzięki kursowi skazani będą mieli okazję nie tylko podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale także – dzięki z zajęciom z zakresu aktywizacji zawodowej – zwiększyć szanse na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Osadzeni zostaną także przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Warto podkreślić, że większość absolwentów kursu zostanie zatrudniona na terenie jednostki penitencjarnej.
W ramach zajęć praktycznych w trakcie kursu osadzeni wykonali prace związane z rewitalizacją ogrodu wewnątrz sosnowieckiego aresztu.

Już wkrótce w Areszcie Śledczym w Sosnowcu rozpoczną się kolejne kurs zawodowe.

Celem głównym projektu Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój jest udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się obecnie na oficjalnej stronie internetowej https://www.power.gov.pl/

Tekst: por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej