Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Caritas Diecezji Gliwickiej utworzono nowe punkty pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych.

20.12.2019 r. Caritas Diecezji Gliwickiej zawarł umowę z Ministrem Sprawiedliwości występującym jako Dysponent środków z Funduszu Sprawiedliwości tj. Funduszu, o którym mowa w art 43§10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665) na wykonywanie do 31. grudnia 2022 r. świadczeń pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

W oparciu o zawartą umowę Caritas Diecezji Gliwickiej będzie wykonywał następujące zadania:
- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,
- pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
- organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego,
- organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień,
- promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
- pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszergo kontaktu w formie dyżurów osobistych,
- pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy i funkcjonowania w społeczeństwie,
- organizowanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych,
- finansowanie bonów żywnościowych,
- finansowanie zakupów odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
- finansowanie zakupu niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne.

Powyższe zadania są realizowane przez następujące punkty:
1. Siedziba Caritas Diecezji Gliwickiej: ul. Księcia Ziemowita 2, 44-100 Gliwice, tel. +48 665 554 661
2. Ośrodek Readaptacji Społecznej Fundacja "Zacisze Grażyny": ul. Leśna 4, 44-172 Niewiesze, tel. +48 665 554 662

Warto podkreślić, że również funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu biorą aktywny udział w przygotowywaniu skazanych do życia po okresie pozbawienia wolności. Pomoc pospenitencjarna na terenie jednostki realizowana jest w wielu formach: poprzez programy readaptacyjne mające na celu m. in. ułatwienie skazanym ponowne zaistnienie w społeczeństwie i na rynku pracy, a także poprzez pomoc w uzyskaniu dowodu osobistego, załatwienie spraw meldunkowych oraz związanych z orzekaniem o niepełnosprawności. Ponadto wychowawca ds. postpenitencjarncych organizuje na terenie aresztu spotkania z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kadra penitencjarna na każdym etapie odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności weryfikuje aktualne potrzeby postpenitencjarne mogąc dostosować zakres udzielanej pomocy do indywidualnych potrzeb. 

Opr. na podstawie materiałów Caritas Diecezji Gliwickiej: por. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej