Współpraca, wymiana doświadczeń, readaptacja społeczna osób pozbawionych wolności. Na te i wiele innych tematów rozmawiali przedstawiciele sądów, prokuratury, kuratorskiej służby sądowej oraz kierownictwo jednostek penitencjarnych z Czarnego, Słupska oraz Chojnic w trakcie spotkania w dniu 29.04.2024 r.

W dniu 29.04.2024 r. w gmachu Sądu Okręgowego w Słupsku odbyło się spotkanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. W spotkaniu udział wzięli m.in. prezes Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Agnieszka Niklas – Bibik, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Tomasz Raczyk, Kierownik Sekcji Ds. Penitencjarnych I Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych SSO Witold Galewski, Kurator Okręgowy Krzysztof Gierszyński, przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Słupsku, przedstawiciele środowiska kuratorów sądowych, kierownictwo jednostek penitencjarnych z Czarnego, Słupska oraz Chojnic.

Spotkanie miało na celu zacieśnić współpracę pomiędzy instytucjami, wymianę wzajemnych doświadczeń, wypracowanie modelu współpracy w procesie resocjalizacji osób pozbawienia wolności. Rozmowa dotyczyła procedur, wymogów jakie muszą spełnić skazani aby mogli skorzystać z warunkowego przedterminowego zwolnienia, odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego. Kuratorzy sądowi zgaszali trudności dotyczące sprawnego przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Psycholodzy z Zakładu Karnego w Czarnem zapoznali zebranych z nowo wdrożonym narzędziem diagnostycznym jakim jest PSORR (pogłębiona skala poziomu ryzyka recydywy), w którym dokonywana jest kompleksowa analiza oraz oszacowania względem osób pozbawionych wolności ryzyka zaistnienia recydywy, tj. ponownego popełnienia przez te osoby przestępstwa, który jest niezbędny przy rozpatrywaniu przez sędziów penitencjarnych m.in. wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnieni.

Kierownik Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego z ZK Czarne przedstawił ogólny zarys funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego. Elektroniczny dozór skazanych w Polsce ruszył we wrześniu 2009 r. i był wprowadzany etapami. Od 1 stycznia 2012r. system obowiązuje na terenie całego kraju. System Dozoru Elektronicznego to najnowocześniejszy, nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Pozwala on kontrolować przebywanie skazanego w określonych miejscach (dozór stacjonarny), ustalić aktualny pobyt osadzonego (dozór mobilny) lub kontrolować zachowywanie przez niego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy). Po zmianie przepisów, to Służba Więzienna przejęła obowiązki patroli obsługujących cały system, wykonywane wcześniej przez firmę prywatną wyłonioną w drodze przetargu. W całej penitencjarnej Polsce w 2018r. powstały Zespoły Terenowe Dozoru Elektronicznego. Służba Więzienna zajmuje się również prowadzeniem centrali monitorowania DE. W ramach tej działalności np. rejestruje każde przerwanie lub nawiązanie łączności z nadajnikiem posiadanym przez skazanego i zawiadamia kuratora sądowego oraz sąd o nieprzestrzeganiu obowiązków dozoru.

Tekst i zdjęcia: mjr Artur Rajkowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej