DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KOSZALINIE zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

                                                                NABÓR DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Stanowisko

Jednostka SW/ miejsce pełnienia służby

Potrzeby

strażnik działu ochrony

AŚ Słupsk

17 etatów

ZK Czarne

15 etatów

AŚ Koszalin

15 etatów

ZK Koszalin

2 etaty

ZK Wierzchowo

4 etaty

młodszy psycholog

działu penitencjarnego

AŚ Słupsk

2 etaty

AŚ Koszalin

2 etaty

młodszy wychowawca działu penitencjarnego

AŚ Słupsk

3 etaty

ZK Koszalin

1 etaty

młodszy inspektor działu szkolenia i tresury psów służbowych

ZK Czarne

1 etat

szef kuchni

działu kwatermistrzowskiego

ZK Wierzchowo

1 etat

młodszy asystent

szpitala i ambulatorium (lekarz)

ZK Czarne

2 etaty

młodsza pielęgniarka / młodszy pielęgniarz

ZK Czarne

2 etaty

młodszy ratownik medyczny

ZK Czarne

2 etaty

młodszy instruktor działu informatyki i łączności

 

AŚ Słupsk

 

1 etat

 

1) strażnik działu ochrony – w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 -330 Czarne – 15 etatów

- Zakład Karny w Wierzchowie, ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo – 4 etaty

- Areszt Śledczy w Koszalinie, ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin – 15 etatów

- Areszt Śledczy w Słupsku, ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk – 17 etatów

- Zakład Karny w Koszalinie, ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin – 2 etaty

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; preferowane wykształcenie średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…) .

2) młodszy psycholog działu penitencjarnego w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Areszt Śledczy w Słupsku, ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk – 2 etaty

- Areszt Śledczy w Koszalinie, ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin – 2 etaty

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie wyższe z tytułem magistra o kierunku psychologia.

3) młodszy asystent szpitala i ambulatorium (lekarz) w:

Zakładzie Karnym w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 -330 Czarne – 2 etaty.

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza, prawo wykonywania zawodu lekarza.

4) młodsza pielęgniarka /młodszy pielęgniarz w:

Zakładzie Karnym w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 -330 Czarne – 2 etaty.

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie kierunkowe średnie medyczne lub wyższe pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

5) młodszy ratownik medyczny w:

Zakładzie Karnym w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne – 2 etaty

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe medyczne specjalizacja zawodowa.

6) młodszy wychowawca działu penitencjarnego w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Areszt Śledczy w Słupsku, ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk – 3 etaty

- Zakład Karny w Koszalinie, ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin – 1 etaty

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie wyższe z tytułem magistra o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, a w szczególności z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii.

7) młodszy instruktor działu informatyki i łączności w:

Areszcie Śledczym w Słupsku, ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk – 1 etat

Praca w systemie jednozmianowym, wykształcenie kierunkowe informatyczne.

8) szef kuchni działu kwatermistrzowskiego w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Zakład Karny w Wierzchowie , ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo – 1 etat

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, Preferowane wykształcenie gastronomiczne , kurs kucharza.

9) młodszy inspektor działu szkolenia przewodników i tresury psów służbowych w:

Zakładzie Karnym w Czarnem ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne – 1 etat

Praca w systemie jednozmianowym, wykształcenie wyższe z tytułem lekarza weterynarii.

Planowane terminy przyjęcia do służby:

– 2,9,16 i 23 września 2019 r.,

- 1,7,14,21 i 28 października 2019 r.,

- 4,12,18 i 25 listopada 2019 r.

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca n/w. wymagania formalne:

posiadająca obywatelstwo polskie;

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; UWAGA: wpis w książeczce wojskowej: przeniesiony do rezerwy;

korzystająca z pełni praw publicznych;

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

- podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega; (UWAGA: proszę o podanie adresu e-mail do kontaktu)

- wypełnioną ankietę personalną (będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) UWAGA: proszę wypełniać wszystkie pola pismem drukowanym odpowiadając pełnymi zdaniami na wszystkie zadane pytania. UWAGA: proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata – to oświadczenie wypełniamy w dniu przyjęcia do służby;

- kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (UWAGA: w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

- kserokopie książeczki wojskowej (stronę z danymi identyfikacyjnymi, okresami odbywania służby, nadaniem stopnia oraz przeniesieniem do rezerwy);

- oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2);

- oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

 

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Dokumenty składane są w komórkach kadrowych wybranych jednostek penitencjarnych okręgu koszalińskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15 lipca 2019 roku – decyduje data wpływu do jednostki z adnotacją „Nabór do służby w Służbie Więziennej”.:

Areszt Śledczy w Koszalinie, ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin;

Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne;

Areszt Śledczy w Słupsku, ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub złożenia dokumentów niekompletnych do 15 lipca 2019 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego obejmującego:

a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy służby i stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),

c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),

d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580, 2018 r. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),

f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

2) etapu sprawdzającego obejmującego:

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

3) etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie w sposób zapewniający anonimizację danych.

Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydaci w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przedstawiającym ranking przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.

 

Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:

- nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby,

- nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia,

- zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

 

Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku prawo, resocjalizacja, profilaktyka społeczna, psychologia, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, nauk technicznych - 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

2) specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

4) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w siedzibie Aresztu Śledczego w Koszalinie ul. Młyńska 71 lub pod numerami telefonów: (94) 3182208, (94) 3182293, (94) 3182222.

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a (tel. 22 640 83 61).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

 

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej