OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku 76-200 Słupsk, ul Sądowa 1

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373)

 

INFORMUJĘ

w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej osobom pozbawionym wolności odbywającym karę w Areszcie Śledczym w Słupsku oraz podległym mu Oddziale Zewnętrznym w Ustce, a także prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej

 

ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

 

Adriana Goluch 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej