Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Radomiu, każdego roku prowadzą kilkadziesiąt programów resocjalizacji niwelujących deficyty więźniów oraz sprzyjających społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności.

Rola kadry penitencjarnej

Rolą kadry penitencjarnej jest nawiązanie kontaktu z osobą pozbawioną wolności i przekonanie jej do zapoczątkowania zmian w swoim dotychczasowym życiu poprzez kształcenie nowych umiejętności i postaw akceptowanych społecznie.

Działalność resocjalizacyjna w zakładach karnych i aresztach śledczych opiera się między innymi na realizacji programów resocjalizacji, które są ścisłe dostosowane do stwierdzonych u skazanych deficytów. W Areszcie Śledczym w Radomiu prowadzi się m.in. programy resocjalizacji z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy, przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu, a także szereg programów z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych oraz integracji rodzin.

Doborem odpowiednich uczestników zajmują się zarówno wychowawcy jak i psychologowie. Osoby pozbawione wolności różnią się bowiem pod poziomem rozwoju intelektualnego, stopniem demoralizacji, wiekiem, czy chociażby podatnością na oddziaływania wychowawcze.

Skuteczna resocjalizacja

Skuteczność programów resocjalizacji zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od doświadczenia, zaangażowania i przygotowania merytorycznego kadry penitencjarnej bądź terapeutycznej. Funkcjonariusze Służby Więziennej stale biorą udział w szkoleniach, by podnosić swoje kwalifikacje i coraz skuteczniej wdrażać nowe metody pracy ze skazanymi. Udział osób i instytucji zewnętrznych często czyni dany program resocjalizacji jeszcze ciekawszym i jeszcze skuteczniejszym w kształtowaniu nowych umiejętności u skazanych. Najlepszym dowodem na powyższe jest przeprowadzony we współpracy z Fundacją „Polska bez Barier” w lutym br. program resocjalizacji „Niepełnosprawni – pełnoprawni”. Przedstawiciel Fundacji, który na co dzień sam porusza się na wózku inwalidzkim przedstawił osadzonym swoje doświadczenia życiowe, pokazał w jaki sposób prosić o pomoc, wyjaśnił czym zajmują się psy przewodnicy, pokazał nowoczesny sprzęt dla osób niepełnosprawnych oraz zapoznał skazanych ze sportem osób niepełnosprawnych. W trakcie zajęć osadzeni nabyli wiedzę z zakresu kontaktów interpersonalnych, tolerancji oraz możliwości prowadzenia normalnego życia mimo ograniczeń. Nad jakością programu czuwał wychowawca ds. postpenitencjarnych w radomskim więzieniu.

Doskonalimy metody pracy

Ogólnopolskie konkursy na najlepszy program resocjalizacji organizowane od patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej przyczyniają się nie tylko do stałego podnoszenia poziomu prowadzonych oddziaływań, ale także do powstawania nowych innowacyjnych pomysłów na resocjalizację. Kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Radomiu chętnie sięga po programy resocjalizacji nagrodzone w poprzednich edycjach, aby uatrakcyjnić ofertę dla osadzonych. I tak, trzydziestu dziewięciu skazanych ukończyło w lutym br. program resocjalizacji zatytułowany „Abc bon ton” w którym uczestnicy zostali zapoznani z najważniejszymi zasadami savoir-vivre. Dobre maniery, zasady zachowania się przy stole, nauka autoprezentacji czy savoir-vivre w pracy to tylko niektóre elementy przeprowadzonego programu.

Dobrze skonstruowany program resocjalizacji m.in. wzbogaca wiedzę osoby pozbawionej wolności, pobudza ją do refleksji i dyskusji, inicjuje chęć zmiany w pewnych obszarach jej życia, kształtuje nowe umiejętności.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż skuteczne oddziaływania resocjalizacyjne na dorosłego człowieka muszą być poprzedzone wyrażeniem przez niego zgody na współdziałanie. Nie wszyscy osadzeni chcą się poddać resocjalizacji, jednakże personel więzienny nie ustaje w wysiłkach by stosownymi oddziaływaniami objąć wszystkich.

 

Tekst: ppor. Joanna Karpeta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej