W dniu 09.03.2024r osadzeni z Aresztu Śledczego w Poznaniu oraz z Oddziałów Zewnętrznych uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych poświęconych czytelni mieszczącej się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Skazani, w ramach programu readaptacji społecznej dowiedzieli się o zadaniach, jakie realizuje czytelnia m.in.: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców miasta i regionu. Zadania te Wojewódzka Biblioteka wraz z czytelnią realizuje poprzez gromadzenie zakupionych lub pozyskanych w darze nowości wydawniczych, wypożyczanie zbiorów do domu oraz udostępnianie ich na miejscu w czytelniach i kącikach czytelniczych, popularyzację książki i czytelnictwa oraz lokalnych środowisk kulturalnych (organizacja wystaw, spotkań autorskich, konkursów literackich i plastycznych), a przede wszystkim współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi w przysposobieniu bibliotecznym, jak i w upowszechnianiu kultury i wiedzy oraz w organizacji spędzania przez dzieci i młodzież czasu wolnego (np. cykl: ferie w czytelni, wernisaże wystaw).
Tekst:
mjr Anna Michalik-Matuszak
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej