W Areszcie Śledczym w Poznaniu odbyły się warsztaty przeciwdziałania agresji i przemocy w oparciu o program „PARTNER”.

Agresja stanowi poważny problem społeczny. Przejawia się ona w różnych formach, w każdej niemal sferze życia. Problem agresji jeszcze szczególnie widoczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności. Nieumiejętność radzenie sobie z własnymi emocjami wielokrotnie jest przyczyną popełnianych czynów przestępczych. Praca nad tą sferą ludzkiej psychiki stanowi ważny element resocjalizacji.

Areszt Śledczy w Poznaniu podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją ReStart. Porozumienie obejmuje takie obszary działań jak: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizowanie społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia. W oparciu o zawarte porozumienie przeprowadzone zostały warsztaty ze skazanymi w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w oparciu o program „PARTNER”.

Zajęcia skierowane były przede wszystkim do osób mających trudności w relacjach partnerskich, stosujących przemoc fizyczną i psychiczną wobec osób najbliższych. W panelu dyskusyjnym osadzeni wzięli udział w ćwiczeniu pt. Co mnie irytuje - mającym na celu wywołanie refleksji nad własną wrażliwością na zachowania agresywne oraz poznanie wrażliwości innych na takie zachowania. Ponadto zajęcia zawierały warsztaty radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi mające za zadanie ćwiczenie umiejętności wyrażania uczuć negatywnych, rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz ćwiczenie umiejętności asertywnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.

Uczestnicy zajęć wykazali się dużym zaangażowaniem oraz wysoką frekwencją. Zwieńczeniem programu było wręczenie osadzonym certyfikatów udziału w warsztatach.

 

kpt. Anna Michalik / por. Mariusz Szymański

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej