Zgodnie z art. 67 Kodeksu karnego wykonawczego „Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa”, dla osiągnięcia tych celów, stosuje się wobec osób pozbawionych wolności, z poszanowaniem ich godności oraz w sposób zindywidualizowany, odpowiednie oddziaływania resocjalizacyjne.

       Jedną z takich form są programy resocjalizacyjne, których ukończenie ma wspomóc społeczną readaptację skazanych. Programy resocjalizacyjne, w szerokim zakresie  i różnorodnych formach prowadzi się w szczególności dla skazanych młodocianych oraz odbywających karę w systemie programowanego oddziaływania. Zarządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016r określa z jakich elementów musi się składać program resocjalizacyjny oraz kto i na jakich warunkach może go realizować w zakładzie karnym czy areszcie śledczym.

       Do głębszej analizy powyższych została zaproszona przez dr Zbigniewa Nowaka Prodziekana ds. kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie, redaktora naukowego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, nasza funkcjonariuszka mjr Anna Michalik-Matuszak. Napisała ona artykuł w oparciu o swoje 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami pozbawionymi wolności. Nasza funkcjonariuszka od 2009 roku jest wychowawcą ds. kulturalno-oświatowych w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Swoje oddziaływania resocjalizacyjne często prowadzi we współpracy z Fundacjami, Stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami pożytku publicznego.

 

Zdjęcia: mjr Anna Michalik-Matuszak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej