6 listopada 2017 r. wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Dziarnie wzięli udział w organizowanym przez Areszt Śledczy w Płońsku programie profilaktycznym kierowanym do młodzieży „Więzienie stracony czas”

Ośrodek wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania oraz resocjalizacji. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży, wobec której Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.

Młodzież obejrzała film „Więzienie stracony czas”, który był punktem wyjścia do dyskusji na temat poszanowania prawa i konsekwencji jego naruszania. Film przedstawia życiowe sytuacje, w których może się znaleźć każdy człowiek i pozwala uświadomić sobie jak jedna błędna decyzja może zaważyć na całym życiu. Uczniom zaprezentowano warunki odbywania kary pozbawienia wolności i wykonywania tymczasowego aresztowania, zapoznano ich z katalogiem nagród i kar jako narzędzi oddziaływania na osadzonych. Dodatkowo zaprezentowano będące na wyposażeniu Służby Więziennej środki przymusu bezpośredniego.

Głównym celem projektu są działania prewencyjne: ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą skończyć się złamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia.


 

Tekst i zdjęcia por. Małgorzata Nowak

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej