W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2)

Zarządzenie Nr 154/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2)

 

Na podstawie art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 523 z późn. zm.) w związku z brzmieniem § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku poz. 491 z późn. zm.), mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, po uzyskaniu zgody sędziego penitencjarnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Począwszy od dnia 20 maja 2020 roku od godziny 07:30, na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim na okres 14 dni, przedłuża się wstrzymanie:

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;

2) udzielania osadzonym widzeń;

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

§ 2. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

1) podaniu do wiadomości osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Piotrkowie

Trybunalskim i OZ w Goleszach;

2) zamieszczeniu na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim i OZ w Goleszach;

3) umieszczeniu na tablicach informacyjnych przed wejściami do wyżej wymienionych jednostek.

§ 3. Przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych  w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 138/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.05.2020 roku w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Robert Sójta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej