We wrześniu br. na terenie opolskiego aresztu śledczego odbywał się kurs „Technolog robót wykończeniowych połączony z aktywizacją zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

logo-materialy-power.jpg

Kurs połączony był z aktywizacją zawodową skazanych. Uczestniczyło w nim 11 osób. Szkolenie realizowane było w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego „Technolog robót wykończeniowych połączony z aktywizacją zawodową”  było m.in.:
- nabycie praktycznych i teoretycznych umiejętności do samodzielnego wykonywania prac w zawodzie oraz do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
- kształtowanie postawy empatycznej i zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
- aktywizacja zawodowa do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Planowane efekty:
Blok zajęć teoretycznych obejmuje szkolenie z zasad BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla danego zawodu oraz nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu malarza. Program obejmuje między innymi: ogólne wiadomości w zakresie używanych narzędzi, materiałów i sprzętu.
Blok zajęć praktycznych obejmuje nabycie umiejętności bezpiecznej pracy oraz zasad zachowania BHP, sposobów i technik praktycznej nauki zawodu.

Dodatkowo cykl szkoleniowy uzupełniony jest o szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ramach programu poświęconego aktywizacji zawodowej uczestnik szkolenia poznaje zasady sporządzania CV, sporządzania listu motywacyjnego, autoprezentacji i komunikacji z pracodawcą. Dodatkowo uczestnik szkolenia poznaje różne techniki poszukiwania pracy, spróbuje odkryć i poznawać umiejętności i predyspozycje zawodowe.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 129 291 682,28 PLN,
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Tekst i zdjęcia: ppor. Dawid Makowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej