Od 24 maja do 22 czerwca 2018 r. w Areszcie Śledczym w Opolu realizowany był cykl szkoleniowo-aktywizacyjny pn. konserwator powierzchni płaskich, połączony z aktywizacją zawodową.

logo-materialy-power.jpg

Kurs ukończyło 13 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w opolskim areszcie śledczym. Szkolenie zrealizowano w ramach Działania 2.7. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, a sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:
Celem cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego pn. Konserwator powierzchni płaskich połączony z aktywizacją zawodową, byłom.in.: samodzielne wykonywanie prac w zawodzie konserwator powierzchni płaskich oraz      udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej; kształtowanie postawy empatycznej i zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych; samodzielne i aktywne poszukiwanie pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Planowane efekty:
Blok zajęć teoretycznych wraz ze szkoleniem z zasad BHP i ppoż. dla danego zawodu miał na celu nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu konserwatora powierzchni płaskich. Program obejmował m.in.: ogólne wiadomości w zakresie tych prac, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, rodzaje narzędzi, materiałów i sprzętu do wykonywania czynności porządkowych.
Blok zajęć praktycznych obejmował nabycie umiejętności bezpiecznej pracy oraz zachowania zasad BHP, sposobów i technik praktycznej nauki zawodu konserwatora powierzchni płaskich. Program obejmował m.in.: sposoby utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, szpitalnych itp., umiejętne stosowanie roztworów chemicznych używanych w trakcie czynności porządkowych, wykorzystywanie narzędzi oraz sprzętu służącego do zapewnienia ładu i porządku.
W ramach programu poświęconemu aktywizacji zawodowej, uczestnik szkolenia poznał zasady sporządzania CV, sporządzania listu motywacyjnego, autoprezentacji i komunikacji z pracodawcą. Dodatkowo uczestnik szkolenia poznał różne techniki poszukiwania pracy,  odkrywał i poznawał umiejętności i predyspozycje zawodowe.
Łączny czas trwania cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego „Konserwator powierzchni płaskich połączony z aktywizacją zawodową” wynosił 135 godzin dydaktycznych na osobę.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w  amach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

Tekst: st. szer. Dawid Makowski
Zdjęcia: st. szer. Patrycja Radło - Picz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej