W Areszcie Śledczym w Opolu trwa cykl szkoleniowo-aktywizacyjny pn. Kurs komputerowy z obsługą programu magazynowego połączony z aktywizacją zawodową. Szkolenie skierowane jest do grupy 12 skazanych.

Kurs realizowany jest w ramach Działania 2.7. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” a sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego pn. Kurs komputerowy z obsługą programu magazynowego połączony z aktywizacją zawodową, jest m.in.:
- nabycie praktycznych i teoretycznych umiejętności do samodzielnego wykonywania prac polegających na obsłudze komputera i programu magazynowego oraz do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
- kształtowanie postawy empatycznej i zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
- aktywizacja zawodowa do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Planowane efekty:

Blok zajęć teoretycznych obejmuje szkolenie z zasad BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla danego zawodu oraz nabycie wiedzy niezbędnej do obsługi komputera w zakresie BHP – szkolenia wstępnego, systemu operacyjnego MS Windows, przetwarzania tekstów, arkusza kalkulacyjnego, tworzenia prezentacji multimedialnych oraz obsługi wybranego programu magazynowego.

Blok zajęć praktycznych obejmuje nabycie umiejętności w zakresie tworzenia folderów, katalogów, odpowiedniej alokacji dokumentów oraz obsługi pakietu MS Office – Word, Excel, Power Point, a także praktycznego tworzenia pism i prezentacji, dokonywania analiz i kalkulacji, tworzenia stron internetowych w różnych językach oprogramowania i pod różnymi przeglądarkami.

Dodatkowo cykl szkoleniowy uzupełniony jest o szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach programu poświęconemu aktywizacji zawodowej uczestnik szkolenia pozna zasady sporządzania CV, sporządzania listu motywacyjnego, autoprezentacji i komunikacji z pracodawcą. Dodatkowo uczestnik szkolenia pozna różne techniki poszukiwania pracy, spróbuje odkryć i poznawać umiejętności i predyspozycje zawodowe. Łączny czas trwania cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego pn. Kurs komputerowy z obsługą programu magazynowego połączony z aktywizacją zawodową, wynosi 135 godzin dydaktycznych na osobę.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 129 291 682,28 PLN,
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Tekst i zdjęcia : ppor. Dawid Makowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej