Areszt Śledczy w Opolu wraz z podległymi oddziałami zewnętrznymi w Turawie i Opolu realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

logo-materialy-power.jpg

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Projekt realizowany jest poprzez cykle szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego (kursy zawodowe) i szkolenia aktywizacyjnego (kompetencyjnego), po ukończeniu których uczestnik projektu kierowany jest do zatrudnienia w jednostce penitencjarnej.

Planowanym efektem projektu jest nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych, dających możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym. Spowoduje to płynne, a zarazem dynamiczne odnalezienie się na bieżącym rynku pracy, po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Udział w projekcie ma spowodować też zmianę postrzegania rynku pracy przez beneficjentów projektu.

Do końca roku 2019 na terenie Aresztu Śledczego oraz w podległych oddziałach zewnętrznych, zaplanowano przeprowadzenie kolejnych ośmiu szkoleń:
- Kurs Komputerowy z obsługą programu magazynowego połączony z aktywizacją zawodową - jeden cykl;
- Technolog wykończenia wnętrz połączony z aktywizacją zawodową - jeden cykl;
- Brukarz połączony z aktywizacją zawodową - jeden cykl;
- Konserwator powierzchni płaskich – jeden cykl;
- Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową – dwa cykle;
- Malarz połączony z aktywizacją zawodową – jeden cykl;
- Ogrodnik połączony z aktywizacją zawodową – jeden cykl.

Opracowanie: por. Jakub Graczyk
Zdjęcia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej