W październiku br. w Areszcie Śledczym w Opolu rozpoczęły się dwa cykle szkoleniowo-aktywizacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu malarza.

logo-materialy-power.jpg

Kursy połączone są z aktywizacją zawodową skazanych. W każdym z cykli uczestniczy po 12 osadzonych. Łącznie 24 osoby.

Szkolenia realizowane jest w ramach Działania 2.7. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” a sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego „Malarz połączony z aktywizacją zawodową” jest m.in.:

- nabycie praktycznych i teoretycznych umiejętności do samodzielnego wykonywania prac w zawodzie malarz oraz do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

- kształtowanie postawy empatycznej i zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;

- aktywizacja zawodowa do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Planowane efekty:

Blok zajęć teoretycznych obejmuje szkolenie z zasad BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla danego zawodu oraz nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu malarza. Program obejmuje między innymi: ogólne wiadomości w zakresie używanych narzędzi, materiałów i sprzętu do malowania.

Blok zajęć praktycznych obejmuje nabycie umiejętności bezpiecznej pracy oraz zasad zachowaniaBHP, sposobów i technik praktycznej nauki zawodu malarza. Program obejmuje między innymi: przygotowanie podłoży do malowania, szpachlowanie, gruntowanie, dobieranie kolorów, malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi, konserwację sprzętów itp. Dodatkowo cykl szkoleniowy uzupełniony jest o szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach programu poświęconemu aktywizacji zawodowej uczestnik szkolenia pozna zasady sporządzania CV, sporządzania listu motywacyjnego, autoprezentacji i komunikacji z pracodawcą. Dodatkowo uczestnik szkolenia pozna różne techniki poszukiwania pracy, spróbuje odkryć i poznawać umiejętności i predyspozycje zawodowe.

Łączny czas trwania pojedyńczego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego„Malarz połączony z aktywizacją zawodową” wynosi 135 godzin dydaktycznych na osobę.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

Tekst: st. szer. Dawid Makowski
Zdjęcia: st. szer. Patrycja Radło – Picz, st. szer. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej