12 sierpnia 2021 r. w Oddziale Zewnętrznym w Szczytnie Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyła się uroczystość otwarcia nowo powstałego Oddziału Terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu.

Organizatorami uroczystości byli dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Jarosław Stawski oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie ppłk Marek Bartnicki. Wśród zaproszonych osób gościliśmy przedstawiciela Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie specjalistę Biura Penitencjarnego mjr. Sebastiana Lizińczyka, przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, koordynatorów i członków Grupy Anonimowych Alkoholików oraz kapelana więziennego.

Geneza oddziału

Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie rozpoczął uroczystość od powitania zaproszonych gości oraz przedstawienia informacji na temat genezy powstania Oddziału Terapeutycznego, niezbędnych prac wykonanych do uruchomienia oddziału, poniesionych nakładów. Przedstawiono specyfikę i sposób funkcjonowania oddziału, założenia merytoryczne realizowanego programu terapii. Elementem symbolicznego otwarcia oddziału było przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu przez kapelana więziennego. W dalszym etapie zwiedzano oddział w części mieszkalnej oraz części administracyjnej gdzie znajdują się sale do prowadzenia zajęć grupowych ze skazanymi.

Terapia - inspiracja 

Oddział Terapeutyczny dla Skazanych Uzależnionych od Alkoholu rozpoczął swoją działalność z dniem 1 czerwca 2021 r. Praca w oddziale odbywa się w cyklach kwartalnych i w tym czasie osadzeni poddawani są oddziaływaniom terapeutycznym. Pojemność oddziału to 51 osób, podzielonych odpowiednio na 4 grupy terapeutyczne. W leczeniu uczestniczą skazani recydywiści penitencjarni odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego. Aktualnie w oddziale leczonych jest łącznie 27 skazanych, do dnia 14 września br. zakłada się pełne obłożenie miejsc w oddziale. W pracy ze skazanymi kładziemy nacisk na motywowanie do dokonywania zmian w sposobie myślenia, zmian w postawach, które będą pomocne w rozpoczęciu nowego życia na wolności. Głównym celem terapii jest zmniejszenie prawdopodobieństwa szkód, jakie mogą wynikać z uzależnienia alkoholowego na rzecz budowania społecznie pożądanych postaw, zapobieganie powrotowi do przestępstwa, zmianę destrukcyjnych nawyków. Wszelkie podejmowane oddziaływania mogą być inspiracją do dalszej pracy nad sobą po opuszczeniu zakładu karnego.

Metody, techniki, nurty

Uzależnienie od alkoholu stanowi złożony problem a podłoże trudności jest wieloczynnikowe i wielowymiarowe. W związku z tym w naszym oddziale terapeutycznym wykorzystujemy formę psychoterapii, która korzysta z dorobku istniejących podejść czyli psychoterapii integracyjnej. Obecnie mamy wiele skutecznych metod terapeutycznych wśród których są: skoncentrowane na kliencie aktywne słuchanie, terapie behawioralne, poradnictwo psychologiczne, dialog motywujący i wiele innych. Możemy zatem wybierać z całego wachlarza skutecznych metod pracy terapeutycznej. Tak skonstruowany program i podejmowane w jego ramach oddziaływania mają na celu doprowadzić do zmiany w zakresie używania alkoholu oraz poprawić funkcjonowanie społeczne skazanych, ograniczyć szkody wynikające z picia.

"(...) Jednostka penitencjarna w której dziś gościmy jest zmodernizowaną placówką spełniającą wszelkie standardy nowoczesnej terapii uzależnienia. Prowadzenie specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych, jako jedno z podstawowych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną jest zjawiskiem dynamicznym. Wymaga dopasowania i wypracowania stosowanych metod do zmieniających się warunków i ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Ostatecznym celem terapii, jest wzbudzenie w skazanym nadziei na lepsze życie oraz wskazanie alternatywnych sposobów widzenia zarówno samego siebie, świata, jak i spostrzegania jego samego przez bliskie mu osoby (...)"

ppłk Jarosław Stawski Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie
(fragm. przemównienia inaugurującego otwarcie oddziału terapeutycznego) 

 

Podjęcie pracy terapeutycznej ze skazanymi w obrębie uzależnień stanowi duże wyzwanie, a działania te wymagają nie tylko znajomości specyfiki choroby alkoholowej ale i specyficznego, terapeutycznego podejścia do osób które się z nią zmagają. Właściwe nastawienie, chęć niesienia pomocy uzależnionym i udzielanie wsparcia osobom leczącym się, zdrowiejącym, może dawać dużo satysfakcji w pracy.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Jolanta Jerzok  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej