Malarz - szpachlarz, fryzjer – w takich szkoleniach kursowych mieli okazję uczestniczyć w pierwszym półroczu skazani odbywający karę w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu.

18 marca br. na terenie Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu rozpoczęły się pierwsze szkolenia kursowe w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Beneficjenci szkoleń kursowych...
Kursy zawodowe skierowane są do skazanych, którzy odbywają karę między innymi w międzyrzeckiej jednostce penitencjarnej. Główną przesłanką do zakwalifikowania na kurs jest czasookres pozostały do końca kary lub do nabycia formalnych uprawnień do udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z pozostałej części kary. Czas nie może przekraczać w obu przypadkach dwóch lat. Podczas rekrutacji ocenie podlega również dotychczas posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe. Poza formalnymi przesłankami liczą się również chęci naszych beneficjentów, bo bez nich ciężko byłoby mówić o właściwym procesie nauczania.

Realizacja projektu…
Kursy dla skazanych finansowane są w części przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia realizujemy w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Każde szkolenie obejmuje zarówno cześć teoretyczną jak i praktyczną. W trakcie realizacji projektu osadzeni uczestniczą również w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz cyklu zajęć aktywizacji zawodowej. Po zakończonym szkoleniu kursowym skazani kierowani są na miesięczną praktykę zawodową, która ma na celu zdobycie doświadczenia i umiejętności, a tym samym rozwój samego siebie.

W pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowaliśmy zgodnie z planem trzy szkolenia finansowane ze środków unijnych. Skierowaliśmy do nauczania trzydziestu sześciu skazanych, którzy mieli możliwość uczestniczyć w takich szkoleniach jak malarz – szpachlarz oraz fryzjer. Chętnych jak zawsze na poszczególne szkolenia nie brakowało, skazani chętnie przestępowali do udziału w kursach. Do końca 2019 roku planujemy zrealizować kolejne trzy cykle szkoleniowe, w tym między innymi kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie, pomocnika kucharza oraz opiekuna osób starszych i przewlekle chorych.

Podsumowując…
Areszt Śledczy w Międzyrzeczu od kilku lat organizuje kursy finansowane ze środków Unii Europejskiej. Nauczanie kursowe realizowane z Funduszy Europejskich jest ściśle powiązane z potrzebami zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego rynku pracy. Prowadzone szkolenia kursowe mają na celu między innymi wzrost aktywności zawodowej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do podjęcia zatrudnienia zarówno w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, jak i bezpośrednio po jej zakończeniu. Poprzez udział w kursach skazani nabywają nowe umiejętności i tym samym stają się bardziej atrakcyjni na obecnym rynku pracy.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu - por. Jacek Ćwiertnia

Stopka do&nbspPOWER.png

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej