„Koordynacja procesu readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim” - spotkanie informacyjne w międzyrzeckim areszcie.

3 kwietnia br. na terenie międzyrzeckiego aresztu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. „Koordynacja procesu readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim”, który jest współfinansowany przez EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W spotkaniu, które poprowadzili eksperci zajmujący się tematyką projektu, poza dyrektorem aresztu mjr. Radosławem Jaźwińskim uczestniczyli między innymi funkcjonariusze działu penitencjarnego oraz kuratorzy zawodowi z Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu.

Głównym celem projektu jest pomoc w readaptacji osób opuszczających areszty śledcze oraz zakłady karne. Z założenia ma służyć readaptacji psychologicznej, społecznej, ekonomicznej i zawodowej byłych osadzonych poprzez wzmocnienie resocjalizacji ukierunkowanej na usamodzielnienie się i przyjęcie pożądanej społecznie postawy życiowej, uzyskanie lub wzmocnienie umiejętności, kwalifikacji oraz poszukiwania i podjęcia pracy zarobkowej.
Projekt realizowany jest przez we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Świebodzinie. Nastawiony jest głównie na inkluzję społeczną. Swoim zakresem obejmuje kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne prowadzące do podniesienia ich kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia zgodnie z ideą aktywnego włączenia społecznego i promowania: równości szans, aktywnego uczestnictwa, zwiększenia szans na zatrudnienie poprzez walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Projekt realizwoany będzie do kwietnia 2020 roku i stanowi on kolejną formę pomocy skierowanej do osób opuszczających jednostki penitencjarne. Tym samym osoby zwoalniane będą miały możliwość uczestnictwa w różnych formach pomocy, które oferuje lubuskie stowarzyszenie.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej