Początek 2020 roku otwiera kolejny okres do prowadzenia oddziaływań wobec skazanych, mających na celu szeroko rozumianą readaptację społeczną, a przede wszystkim spowodowanie by osadzeni po opuszczeniu „więziennych murów” nie powracali do popełniania przestępstw.

Jedną z form oddziaływań na terenie międzyrzeckiego aresztu jest nauczanie, w tym również nauczanie kursowe. Areszt systematycznie organizuje szkolenia kursowe, które są finansowane głównie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Podobnie jak w poprzednich latach w 2020 roku zaplanowano łącznie jedenaście szkoleń kursowych.

Nauczanie kursowe bez względu na finansowanie jest ściśle powiązane z potrzebami zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego rynku pracy. Prowadzone szkolenia kursowe mają na celu między innymi wzrost aktywności zawodowej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do podjęcia zatrudnienia zarówno w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, jak i bezpośrednio po jej zakończeniu. Poprzez udział w kursach skazani nabywają nowe umiejętności i tym samym stają się bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy. Taka forma oddziaływań pozwala właściwie zagospodarować czas w trakcie odbywania kary, uczy między innymi sumienności oraz samokontroli, a także innych prawidłowych cech, które będą przydatne po opuszczeniu „więziennych murów”. Całość prowadzonych oddziaływań skierowana jest na realizację naszych podstawowych zadań, do których zostaliśmy powołani. Mając na uwadze cel odbywania kary pozbawienia wolności przywiązujemy szczególną uwagę do tego aby w prowadzonych oddziaływaniach ukierunkować osadzonych tak, by po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności nie powrócili ponownie do popełniania przestępstw.

Szkolenia kursowe zaplanowane w tym roku pozwolą przeszkolić przeszło stu skazanych. W ostatnim roku – 2019 – przyuczyliśmy osadzonych w takich zawodach jak: malarz – szpachlarz, opiekun osób starszych i przewlekle chorych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter – składacz okien PCV, a także fryzjer oraz pomocnik kucharza.

Służba Więzienne realizując projekty związane z nauczaniem daje skazanym szanse na wyjście z obszaru zagrożonego wykluczeniem społecznym oraz zwiększa możliwości odnalezienia się im na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej