Przedstawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującego w Zakładzie Karnym w Stargardzie odwiedzili skazanych z międzyrzeckiej jednostki penitencjarnej.

23 stycznia 2018 roku przedstawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującego przy Zakładzie Karnym w Stargardzie odwiedzili skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. W trakcie spotkania przedstawiciele CKU zaprezentowali osadzonym krótką charakterystykę stargardzkiej jednostki penitencjarnej oraz przedstawili szczegółowo pełną ofertę nauczania.

Centrum Kształcenia Ustawicznego wyposażone jest między innymi w pracownię komputerową, gastronomiczną, obróbki ręcznej, obróbki skrawaniem, montażu i instalacji oraz spawalnię. Posiada upoważnienie do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Poza zajęciami lekcyjnymi słuchacze mają możliwość rozwoju własnych zainteresowań poprzez udział w różnego typu formach zajęć pozalekcyjnych; między innymi w kołach zainteresowań, zajęciach muzycznych oraz sportowych.

W spotkaniu uczestniczyli również funkcjonariusze i pracownicy międzyrzeckiego aresztu, którzy zdobytą w trakcie spotkania wiedzę będą mogli wykorzystać na poczet prowadzonych oddziaływań penitencjarnych.

Z-ca Rzecznika Prasowego Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej