Zarządzenie w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-C0V-2). Obowiązuje do dnia 7 kwietnia br.

ZARZĄDZENIE NR 16 /2020
DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W MIĘDZYRZECZU
z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)
 

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019r. poz. 1427 ze zm.1)), art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019r. poz. 676 ze zm.2)) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 ze zm.3)); mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubuskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, zarządza się co następuje:

§ 1.Na terenie Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu przedłuża się do dnia 7 kwietnia 2020 r. wstrzymanie:

  1. zatrudnienie osadzonych poza terenem aresztu śledczego,
  2. udzielenie osadzonym widzeń,
  3. odprawianie nabożeństw i udzielenie posług religijnych.

§ 2. Przedłużenie okresu trwania ograniczeń wskazanych w § 1 nastąpiło, za zgodą sędziego penitencjarnego, na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

  1. podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu,
  2. zamieszczeniu na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu,
  3. wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu z dnia 24 marca 2020r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu - por. Jacek Ćwiertnia

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej