Modelowe przedsięwzięcie spotkało się z uznaniem Wiceministry Sprawiedliwości Marii Ejchart.

Katolicki Uniwersytet Lubelski od wielu lat ma swój bardzo istotny wkład w resocjalizację osób skazanych. Zaangażowanie uczelni w ten proces stale się rozwija. W początkowym etapie współpracy, zaangażowanie studentów i wykładowców przejawiało się w udzielaniu indywidualnych porad prawnych osobom pozbawionym wolności z zakresu prawa karnego oraz postępowania karnego, by następnie przerodzić się w  coraz bardziej aktywny udział w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, m.in. poprzez współuczestnictwo w programach resocjalizacji. Areszt Śledczy w Lublinie jako pierwsza w Polsce jednostka penitencjarna podjął się bezprecedensowych działań na rzecz kształcenia wyższego osadzonych bez konieczności opuszczania murów więzienia. Możliwość nauki na poziomie studiów wyższych pozwala uzupełnić edukację przewidywaną przez przepisy wykonawcze. Co jednak najważniejsze, odgrywa niezmiernie ważną rolę w skomplikowanym procesie społecznej readaptacji.

W ramach tej właśnie współpracy w dniu 22 maja na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski zorganizowana została konferencja naukowa pt. Czynniki kształtujące dobrostan człowieka w różnych okolicznościach życiowych- wyniki badań naukowych. Zgromadzonych uczestników powitał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie- płk. Piotr Burak. W skład zacnego audytorium weszli m.in.: pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z rektorem ks. prof. dr. hab. Mirosławem Kalinowskim wraz ze studentami, przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej w osobach płk. Włodzimierza Jacka Głucha i ppłk. Filipa Skubel, dyrekcja lubelskich jednostek penitencjarnych pod przewodnictwem płk Anny Ausz- będącej jednocześnie gospodarzem spotkania, założyciel Centrum Wolontariatu w Lublinie- ks. Mieczysław Puzewicz oraz grupa osadzonych- odbywających aktualnie karę pozbawienia wolności.

Najważniejszą uczestniczką dzisiejszej konferencji była dla nas Wiceministra Sprawiedliwości Maria Ejchart, która w swoim wystąpieniu wyraziła swój entuzjazm wobec idei umożliwiającej osobom odbywającym karę pozbawienia wolności kształcenie na poziomie studiów. podkreślając potrzebę podejmowania działań mających na uwadze, w tym samym stopniu, poprawę warunków pełnienia służby przez fukcjonaruszy i odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych.

tekst: kpt. Anna Szyszka, mjr Łukasz Pruchniak

zdjęcia : mjr Łukasz Pruchniak, por. Sebastian Kurowski

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej