Funkcjonariusze działu ochrony realizują najważniejsze zadania gwarantujące porządek i bezpieczeństwo na terenie jednostki penitencjarnej

Służba Więzienna jest nowoczesną umundurowaną i uzbrojoną formacją, która dzięki stosowanym innowacyjnym rozwiązaniom techniczno-ochronnym, informatycznym oraz nowoczesnemu wyposażeniu w sposób skuteczny i profesjonalny wykonuje określone obowiązki służbowe. W ramach swoich kompetencji funkcjonariusze Służby Więziennej, poszczególnych pionów służb, realizują szereg zadań związanych z: ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, bezpieczeństwem w jednostce penitencjarnej oraz resocjalizacją osób pozbawionych wolności.

Ochrona i bezpieczeństwo

Podstawowe zadania stawiane przed funkcjonariuszami działu ochrony związane są z zapewnieniem ładu i porządku w jednostce penitencjarnej oraz dbaniem o bezpieczeństwo funkcjonariuszy, pracowników i osadzonych przebywających na jej terenie. Pełnią w nim służbę strażnicy, oddziałowi, dowódcy zmiany, zbrojmistrze, przewodnicy psów i inni mający bezpośredni kontakt ze skazanymi i tymczasowo aresztowanymi. W lubelskiej jednostce penitencjarnej służbę w dziale ochrony pełni ponad 190 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. Większość z nich realizuje obowiązki w oddziałach mieszkalnych, czuwając nad bezpieczeństwem osób pozbawionych wolności, a także osób realizujących czynności służbowe oraz dbając o prawidłowy sposób wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Gotowi do służby 24 na dobę 7 dni w tygodniu

Służba Więzienna to służba wymagająca od funkcjonariuszy dyscypliny i doskonałej znajomości szeregu przepisów ochronnych, w tym związanych z użyciem broni palnej oraz ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego, gwarantujących bezpieczne i zgodne z prawem wykonywanie swoich obowiązków. Jednostka penitencjarna funkcjonuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dyspozycyjność, odporność na stres, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętność skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia – to niektóre z podstawowych wymagań stawiane funkcjonariuszom działu ochrony. Codziennie realizują oni trudne i odpowiedzialne zadania służbowe w bezpośrednim kontakcie z osobami osadzonymi, często nieprzewidywalnymi, agresywnymi, z zaburzeniami zachowania, dlatego muszą być dobrze przygotowani na każdy scenariusz. Dział ochrony to zespół ludzi, który musi działać skutecznie i sprawnie, żeby bezpiecznie realizować swoje obowiązki.

Profesjonalni i skuteczni

Służba Więzienna pełni ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa współpracując z innymi służbami: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Wojskiem Polskim. Gwarancją skuteczności działań ochronnych są doskonale wyszkoleni ludzie realizujący w sposób profesjonalny określone zadania oraz dobra współpraca z innymi formacjami. Regularne szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, realizowane wspólnie z innymi służbami, mają na celu podwyższyć poziom umiejętności potrzebnych do wykonywania trudnych i niebezpiecznych zadań w sytuacjach zagrażających porządkowi w jednostce penitencjarnej. Bezpieczeństwo w służbie jest priorytetowe, stoi za nim szereg czynników, na które w dużej mierze składa się profesjonalizm funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania ochronne, wynikający z ich doświadczenia, umiejętności i mądrości.

Więcej o nas TU

Zespół prasowy
Aresztu Śledczego w Lublinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej