Z inicjatywy European Forum for Restorative Justice (Europejskiego Forum Na Rzecz Sprawiedliwości Naprawczej) w dniach 15-22 listopada br. w wielu europejskich krajach odbywa się kolejna edycja Międzynarodowego Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej. Areszt Śledczy w Lublinie aktywnie włączył się w działania edukacyjne dotyczące tej materii.

Sprawiedliwość naprawcza – co to takiego?

Sprawiedliwość naprawcza to podejście podkreślające znaczenie wagi naprawienia skutków wynikających z popełnionego przestępstwa. W tym nurcie ważnym staje się wzięcie przez sprawcę odpowiedzialności za dokonany czyn oraz podkreślenie potrzeb osoby dotkniętej przestępstwem. To ona aktywnie wpływa – podczas ustaleń ze sprawcą - na formę zadośćuczynienia.
Wśród narzędzi, które można wykorzystać do realizacji powyżego celu jest mediacja. Źródłosłów tego pojęcia to greckie "medos" – pośredniczący, neutralny oraz łacińskie "mediare", co znaczy pośredniczyć w sporze. Wskazuje to na udział w sporze trzeciej osoby - mediatora, która w sposób bezstronny, neutralny, pomaga w wypracowaniu porozumienia, kompromisu. Strony do mediacji przystępują w sposób dobrowolny, a sam proces jest poufny.

Mediacja w Areszcie Śledczym w Lublinie

Dostęp do mediacji jest możliwy również w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, co zapewnia projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki pn. "Pilotaż wdrażajacy ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie powrotności do przestępstwa oraz poprawa sytuacji osób nim pokrzywdzonych.
W ramach projektu w Areszcie Śledczym w Lublinie odbywają się cotygodniowe dyżury mediatora, w trakcie których osoba odbywająca karę pozbawienia wolności ma możliwość skonfrontowania się z konsekwencjami swego zachowania, tak dla osoby dotkniętej przestępstwem, jak również innych osób związanych z nią relacjami osobistymi i społecznymi.
Wśród osadzonych prowadzona jest także stała akcja informacyjna przybliżająca im tą tematykę, poprzez m.in. cykliczne audycje w radiowęźle jednostki, gazetki ścienne a także artykuły w gazecie wewnątrzzakładowej "Piąty Południk", w tym bardzo obszerny, 8-stronicowy, w najnowszym numerze czasopisma. W ostatnich tygodniach odbyły się również konkursy wiedzy oraz plastyczne i lterackie, których wspólnym mianownikiem była mediacja.
W czasie trwania Międzynarodowego Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej w Areszcie Śledczym w Lublinie odbyło się ponadto szkolenie kadry penitencjarnej wzbogającę wiedzę w powyższym zakresie.

 

tekst: mjr Joanna Turowska, por. Rafał Paczos
zdjęcia: por. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej