W dniu 29 sierpnia 2023 osadzeni, pod nadzorem funkcjonariuszy, uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki penitencjarnej.

W łódzkim Areszcie Śledczym w ostatnim czasie zajęcia kulturalno – oświatowe przybrały bardziej zindywizualizowaną formę. Dzięki aktywności wychowawców skazani zwiedzają miasto Łódź, gdzie pod okiem wychowawców skazani mogą rozwijać swoje zainteresowania. Z jednej strony mundurowi pokazują skazanym jak mogą kształtować tożsamość narodową i pielęgnować patriotyzm. Zwracają także uwagę na środowisko. Dowodami są zajęcia edukacyjne na terenie miasta.

Zajęcia kulturalno-oświatowe są obok nauczania, pracy, podtrzymywania kontaktu z rodziną oraz oddziaływań terapeutycznych jedną z metod resocjalizacyjnych. Ważnym czynnikiem w procesie wtórnej socjalizacji jest umiejętność ponownego zaadaptowania się człowieka w społeczeństwie. Oddziaływania korekcyjne prowadzone podczas pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej przybierają różne formy, jednak cel jest zawsze ten sam – nauczyć osadzonego prawidłowo żyć w warunkach wolnościowych, wykształcić u niego poczucie postępowania zgodnego z prawem, a tym samym wypracować takie działanie, by nie powrócił na drogę przestępstwa.

tekst i zdjęcia : kpt.Łukasz Chmiela

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej