23 sierpnia 2022 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi podpisał porozumienie z Z-cą Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, reprezentującym łódzkie Leśnictwo Miejskie.

Nadrzędny cel porozumienia stanowi podejmowanie działań edukacyjnych i resocjalizacyjnych wobec skazanych, w szczególności w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej oraz zwiększania świadomości osadzonych z zakresu ochrony środowiska.

W ramach podpisanego porozumienia leśnicy z Leśnictwa Miejskiego w Łodzi będą rozpowszechniać wiedzę ekologiczną wśród osób pozbawionych wolności poprzez prowadzenie pogadanek, zarówno w swojej siedzibie, jak i na terenie tutejszej jednostki, ukierunkowanych m. in. na popularyzowanie postaw proekologicznych, edukację w zakresie fauny i flory w lokalnych lasach, łowiectwa, użytkowania i hodowli lasu.

Kolejną odsłoną współpracy będzie zaangażowanie osadzonych przebywających w tutejszej jednostce do wykonywania przedmiotów mogących znaleźć zastosowanie w leśnictwie m.in. budek lęgowych, karmników dla ptaków.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy w prowadzenie oddziaływań penitencjarnych względem osadzonych, aktywnie włączymy się w działalność na rzecz lokalnych lasów. Zadbamy jednocześnie o środowisko tworząc wszelkie konstrukcje z wykorzystaniem zasad recyklingu i upcyklingu.

Uczestnictwo w prowadzonych przez obie strony oddziaływaniach umożliwi konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego osadzonych, jak również efektywnie wpłynie na kształtowanie umiejętności poznawczych oraz nabycie szeroko rozumianej wiedzy leśnej, w tym ekologicznej. Edukacja osób pozbawionych wolności mająca na celu promowanie postaw proekologicznych, potrzeby dbania o nasze środowisko, wzmocni w osadzonych potrzebę przestrzegana porządku prawnego i zasad współżycia społecznego, tym samym sprzyjając ich społecznej readaptacji.

ppor. Berta Macioł

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej