Konwój osadzonych jest ważnym i trudnym elementem działań Służby Więziennej

   Czynności związane z konwojowaniem podejmowane są w celu przetransportowania, do innej jednostki penitencjarnej, osoby pozbawionej wolności lub tymczasowo aresztowanej, a także z ich pobytem w pozawięziennych placówkach Służby Zdrowia, koniecznością realizowania przepustek, o których mowa w art. 141 Kkw lub wykonywania pracy poza terenem jednostki penitencjarnej skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego.

   W celu właściwego przebiegu procesu resocjalizacji, osoby pozbawione wolności muszą zostać umieszczone w zakładzie karnym właściwym ze względu na płeć oraz grupę i podgrupę klasyfikacyjną, która została określona decyzją komisji penitencjarnej ale także w celu rozpoczęcia nauki czy terapii. Pomiędzy poszczególnymi jednostkami penitencjarnymi przemieszczane są także osoby tymczasowo aresztowane i skazane, w związku z toczącymi sprawami sądowymi. Po ustaleniu konkretnej jednostki penitencjarnej, do której należy przetransportować daną osobę, rozpoczyna się czynność transportowa- konwój.

   Ze względu na położenie geograficzne, Areszt Śledczy w Łodzi pełni obecnie zadania punktu tranzytowego, w którym dokonuje się wymiana osadzonych w związku z czynnościami transportowymi w ramach cotygodniowego transportu ogólnopolskiego. Jest to duże przedsięwzięcie logistyczne i ochronne zarówno dla działów ochrony i ewidencji, jak i dla pozostały funkcjonariuszy jednostki. Ruch osadzonych w dni transportowe to od 100 do 180 osób pozbawionych wolności, które jednego dnia przyjeżdżają z jednej jednostki a następnie, po zmianie pojazdu konwojowego, zgodnego z ich miejsce docelowym opuszczają Areszt Śledczy w Łodzi. Wiąże się to również z dużym ruchem pojazdów konwojowych Służby Więziennej, a więc wielokrotnym otwieraniem i zamykaniem bramy aresztu. Jest to kolejny czynnik mogący wpływać na bezpieczeństwo jednostki. Funkcjonariusze, zarówno realizujący konwój, jaki i pełniący służbę w łódzkiej jednostce penitencjarnej stale czuwają nad prawidłowym przebiegiem realizacji konwoju na terenie aresztu i bezpieczeństwem osób konwojowanych. Jednocześnie nie można zapominać o konieczności humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności, a co za tym idzie zabezpieczenia odpowiednich warunków sanitarnych.

   Realizacja czynności konwojowych jest obarczona wieloma zagrożeniami. Może to być próba odbicia osoby pozbawionej wolności czy podjęcie przez nią ucieczki, lecz także pogorszenie się jej stanu zdrowia w trakcie trwania podróży czy awaria pojazdu konwojowego. Funkcjonariusze wchodzący w skład grup konwojowych przechodzą dedykowane dla nich specjalistyczne szkolenia, których celem jest opanowanie i doskonalenie metod bezpiecznego, sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią palną w różnych sytuacjach i warunkach. Konwojenci przechodzą treningi strzeleckie, doskonalące technikę posługiwania się bronią, ćwiczą elementy taktyki konwojowania oraz techniki obezwładniania. Ważną częścią szkolenia są także działania z zakresu pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Niejednokrotnie funkcjonariusze Służby Więziennej udowodnili swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy udzielając jej poszkodowanym w wypadkach napotkanych na swoich trasach konwojowych

   Dowódcy konwoju muszą cechować się zdolnością do właściwej oceny sytuacji, rozpoznania i podejmowania decyzji w trakcie realizacji zadań konwojowych. Są to podstawowe umiejętności gwarantujące bezpieczeństwo nie tylko funkcjonariuszom Służby Więziennej ale także społeczeństwu oraz osobom konwojowanym.

ppor. Michał Pietrasik

Galeria zdjęć

www.ochrona24.info

Express ilustrowany

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej