Na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi 6 grudnia rozpoczął się kilkudniowy cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej skierowany do wszystkich funkcjonariuszy tutejszej jednostki.

Pierwsza pomoc przedmedyczna to „zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, do czasu udzielenia specjalistycznej pomocy medycznej”. W Polsce pierwsza pomoc przedmedyczna jest prawnie uregulowanym obowiązkiem. Zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu Karnego każda osoba, która zaniecha tego typu czynności podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nakłada na świadków zdarzenia obowiązek informowania właściwych służb niosących pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W celu podnoszenia świadomości i wiedzy społeczeństwa z zakresu pierwszej pomocy oraz wzbudzenia potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi od 2000 roku w drugą sobotę września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy jest niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim potrzebna w codziennym życiu. Niejednokrotnie jesteśmy świadkami sytuacji kiedy druga osoba jej od nas potrzebuje. Pamiętajmy, że szybkie udzielenie pomocy znacznie zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie lub uniknięcie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Szczególnie ważne jest to w przypadku zatrzymania krążenia, kiedy nieodwracalne zmiany w mózgu zaczynają się już po około 4 minutach niedotlenienia.

Warto pamiętać, że pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności, do których zaliczamy m.in.

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia, np. ustawienie znaków ostrzegawczych, usunięcie przeszkód w dostępie do ofiary, zapewnienie bezpieczeństwa sobie i poszkodowanemu;

- ocenę stanu poszkodowanego, w tym podstawowych funkcji życiowych: przytomność, oddech, odniesione urazy;

- wezwanie specjalistycznej pomocy, np. poprzez kontakt z numerem alarmowym 112;

- udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu do czasu przybycia służb ratunkowych.

Znajomość zasad pierwszej pomocy ma ogromne znacznie w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. W tym właśnie celu regularnie prowadzi się szkolenia kadry, aby móc właściwie zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób. W toku codziennej służby funkcjonariusze niejednokrotnie znajdują się w sytuacji, gdy zdrowie lub życie osadzonych jest zagrożone. Posiadana wiedza i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pozwalają wykonywać ich obowiązki na najwyższym poziomie chroniąc fundamentalną wartość jaką jest życie.

Szkolenia prowadzi funkcjonariusz łódzkiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej sierż. Mariusz Piech.

ppor. Berta Macioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej