Chcesz rozwijać swoją działalność, zatrudnij osadzonych z Aresztu Śledczego w Łodzi

W ramach realizacji programu "Praca dla Więźniów" Areszt Śledczy w Łodzi zaprasza przedsiębiorców do nawiązania współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Areszt Śledczy w Łodzi, traktując pracę jako istotny czynnik oddziaływania na skazanych oraz jako jeden z najważniejszych elementów złożonego procesu resocjalizacji, pragnie podjąć współpracę z podmiotami zewnętrznymi, w celu skierowania do pracy, na rzecz kontrahenta, wykonywanej na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej.

Areszt Śledczy w Łodzi, deklaruje gotowość do udostępnienia kontrahentowi pomieszczenia wewnątrz jednostki, w której praca miałaby być wykonywana przez zatrudnionych skazanych. Po stronie Aresztu Śledczego w Łodzi leżałoby także przygotowanie ww. pomieszczenia pod kątem oczekiwań potencjalnego podmiotu zewnętrznego. Areszt Śledczy w Łodzi jest skłonny także realnie rozważyć współpracę z firmą, której działalność opierałaby się na pracy wykonywanej przez skazanych w ich celach mieszkalnych, o ile nie zagroziłaby ona bezpieczeństwu i prawidłowemu funkcjonowaniu jednostki. Powyższe ograniczenia w tym zakresie są podyktowane istniejącą ścisłą infrastrukturą na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi, która uniemożliwia wybudowanie nowych budynków.

Zatrudnienie skazanych możliwe jest w następujących formach:

ZATRUDNIENIE NIEODPŁATNE

W myśl art. 123a Kodeksu karnego wykonawczego skazanego, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, można zatrudnić nieodpłatnie do prac na cele społeczne na rzecz:

samorządu terytorialnego; podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim; państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych; spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa,

instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowo wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej niosących pomoc charytatywną,

innych organizacji pożytku publicznego.

W ramach współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych zawierana jest umowa pomiędzy dyrektorem jednostki penitencjarnej a kontrahentem. Na podstawie tej umowy skazani są kierowani do zatrudnienia.

Praca wykonywana jest bez wynagrodzenia, brak indywidualnych umów o pracę (skierowanie do zatrudnienia), nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem czasu pracy i przepisów BHP, dokumentację osobową prowadzi administracja Aresztu Śledczego w Łodzi.

Do obowiązków pracodawcy należy:

- dowóz osadzonych do i z miejsca pracy,

- badania lekarskie i przeszkolenie BHP,

- odzież ochronna,

- posiłek regeneracyjny,

- ubezpieczenie (grupowe, bezimienne) NW.

ZATRUDNIENIE ODPŁATNE

Skazanych zatrudnić można również w formie odpłatnej.

W myśl art. 121§2 Kkw skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.

W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia odpłatnego dla osadzonych kierowanych do zatrudnienia zawierana jest umowa pomiędzy dyrektorem jednostki penitencjarnej a kontrahentem.

Korzyści wynikające z zatrudniania osadzonych:

- wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osobę pozbawioną wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wynagrodzenia przysługującego zatrudnionemu osadzonemu,

- istnieje możliwość ubiegania się o dotację lub pożyczkę po spełnieniu określonych warunków,

- zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki) eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy, zatrudnieni skazani podlegają tylko przepisom dotyczącym czasu pracy i BHP – pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia skazanych z punktu widzenia pracodawcy,

- pracodawca opłaca składki ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe obowiązujące w danym zakładzie pracy) nie odprowadza się składki zdrowotnej, a  ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim, kod ubezpieczenia 080000,

- pracodawca nie płaci za czas nieobecności skazanego w pracy, wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności,

- nie ma potrzeby zawierania indywidualnych umów ze skazanymi, dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja jednostki penitencjarnej,

- pracodawca nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczenia przeznaczonego do wykonywania pracy przez osadzonych i ich ochrony.

Zatrudnienie osób pozbawionych wolności, będąc istotną formą resocjalizacji, przynosi wymierne korzyści obu stronom. Osadzeni potrafią się zaangażować w to, co robią, wykazać się właściwą postawą i fachowością w działaniu. Ponadto każda praca daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także co jest istotne, w przypadku osadzonych zatrudnionych odpłatnie, motywuje ich przede wszystkim do wsparcia finansowego rodziny oraz uregulowania i spłaty zaległości finansowych. Przede wszystkim zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, znosi poczucie bezcelowości i braku przydatności. Razem z podjęciem pracy idzie możliwość bezpłatnego przyuczenia do zawodu, które więzień wykorzysta po wyjściu na wolność.

Co do zasady, Areszt Śledczy w Łodzi oferuje skierowanie do zatrudnienia skazanych bez kwalifikacji zawodowych, w ramach określonych możliwości, stymulujących populacją skazanych w danym okresie odbywających karę pozbawienia wolności. Istnieje możliwość przyjęcia zobowiązania i zapewnienia wśród skierowanych do pracy skazanych, odpowiedniej liczby osób o kwalifikacjach określonych w złożonym, odpowiednio wcześniej, przez kontrahenta zapotrzebowaniu.

W razie podjęcia współpracy w ramach organizowania zatrudnienia dla osadzonych, kwestie natury organizacyjnej wymagają zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem a dyrektorem jednostki penitencjarnej. W tym celu kontrahent jest zobowiązany do wystąpienia z pismem do dyrektora jednostki określającym m.in. rodzaj i miejsce prac, ilość osób przewidzianych do zatrudnienia i podania danych firmy.

Przepisy regulujące zatrudnienie osadzonych:

Ustawa z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy,

Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności,

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.02.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

Wszelkich informacji udziela służba zatrudnieniowa Aresztu Śledczego w Łodzi: tel. 42 675 02 18 lub 42 675 03 19.

Więcej informacji nt. programu "Praca dla więźniów"

ppor. Agnieszka Wiśniewska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej