Kontakt ze światem zewnętrznym jest bardzo istotnym elementem procesu resocjalizacji osób skazanych na kary pozbawienia wolności

   Jednym z podstawowych zadań jakie spełnia w systemie bezpieczeństwa państwa Służba Więzienna jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw. Osadzeni tacy kierowani są do obywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych typu zamkniętego. Tym samym ustawodawca w znacznym stopniu ogranicza ich możliwość do opuszczenia murów więzienia przed końcem kary. Jednak aby można było pracować nad ich powrotem do społeczeństwa, nie można ich całkowicie oderwać od świata, w którym funkcjonowali.

  Kontakt ze światem zewnętrznym skazani utrzymują głównie poprzez widzenia z rodziną i innymi osobami bliskimi, paczki, korespondencję, rozmowy telefoniczne czy przekazy pieniężne. Oddziaływania penitencjarne takie jak: nauczanie, praca, terapia, posługi religijne czy udział w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych również pozwalają na kontakt skazanego ze światem zewnętrznym.

   W zależności od typu zakładu karnego, w którym osadzony odbywa karę pozbawienia wolności, zależeć będzie forma tych kontaktów. Skazani skierowni do odbywania kary w zakładach typu zamkniętego, kontakt ten będą mieli wyłącznie na terenie jednostki, w której przebywają. Spotkania z przedstawicielami kościołów, związków wyznaniowych, instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz osadzonych, czy zajęcia kultuturalno-oświatowe odbywają się w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu karnego lub aresztu śledczego. Z uwagi na charakter Aresztu Śledczego w Łodzi, większość powyższych działań odbywa się właśnie w ten sposób.

   Jednocześnie w łódzkiej jednostce przebywają również osadzeni skierowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego. Daje to możliwość prowadzenia z nimi oddziaływań penitencjarnych poza murami więzienia. Skazani tacy w pierwszej kolejności muszą przepracować w warunkach izolacji penitencjarnej deficyty, które doprowadził do ich wejścia w konflikt z prawem. Ich postawa i zachowanie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności muszą być oceniane jako bardzo dobre, świadcząc o tym, że dotychczasowy proces resocjalizacji jest skuteczny i poddają się mu bez oporów.

   W Areszcie Śledczym w Łodzi osadzeni są zatrudnieni poza terenem jednostki, zarówno na rzecz samej jednostki, jaki i kontrahentów zewnętrznych. Systematycznie uczęszczają również na zajęcia kulturalno- oświatowe mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i patryiotycznych, a także rozwijających umiejętności społeczne i poznawcze. Brali między innymi udział w wykładach i wystawach w Muzeum Etnograficznym i Archeologicznym w Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana czy w sprzątaniu grobów żołnierskich na części wojskowej Cmentarza Doły. Osadzonym takim, po nabyciu przesłanek formalnych wynikającym z Kodeksu karnego wykonawczego, oraz po dokonaniu oceny procesu resocjalizacji przez Komisję Penitencjarną można udzelić nagród kodeksowych, o którym mowa w art. 138§1 pkt. 7 i 8 tj. zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin oraz zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nieprzekraczający jednorazowo 14 dni. Przepustki te są najwyższą formą docenienia osadzonego w procesie jego resocjalizacji, a więc dążeniu do powrotu do społeczeństwa.

galeria zdjęć

ppor. Michał Pietrasik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej