Wymagane dokumenty można składać do dnia 10.02.2023 roku.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi zarządził postępowanie kwalifikacyjne nr 4/2023 do służby w Służbie Więziennej.

W Areszcie Śledczym w Łodzi trwa nabór na stanowiska:

1. młodszy psycholog działu penitencjarnego

2. stażnik działu ochrony

Planowane terminy przyjęcia do służby: od kwietnia 2023 r.

Oferty pracy ze wszystkich jednostek penitencjarnych okręgu łódzkiego dostępne są TUTAJ.

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 42 675 02 75 lub 42 675 03 23.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej