W ramach ćwiczeń zgrywających współdziałanie służb, funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji i Straży Pożarnej sprawdzali swoje umiejętności w sytuacjach kryzysowych

  W dniu 13 grudnia 2019 roku około godziny 1000 w Areszcie Śledczym w Łodzi rozpoczęły się praktyczne ćwiczenia ochronno - obronne przeprowadzone z udziałem Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Zgodnie ze scenariuszem, w trakcie pełnienia służby Dowódca zmiany otrzymał informację telefoniczną, iż przed jednostką w rejonie wejścia do sektora widzeń znajduje się podłożony ładunek wybuchowy. Zostały wyznaczone dodatkowe patrole, których zadaniem było przeprowadzenie kontroli jednostki celem ujawnienia czy na terenie jednostki mogą znajdować się jakiekolwiek ładunki. Wyznaczony funkcjonariusz dokonał również kontroli terenu przed jednostkę, w trakcie której ustalił, iż obok kosza na śmieci przed budynkiem, w którym odbywają się widzenia, leży pozostawiona reklamówka z bliżej nie określonym pakunkiem. Funkcjonariusz drogą radiową o wszystkim informuje dowódcę zmiany. Z uwagi na realne zagrożenie Dowódca Zmiany bezzwłocznie melduje Dyrektorowi jednostki o zaistniałej sytuacji. Dyrektor jednostki podejmuje decyzję o ewakuacji budynku administracji oraz wydaje polecenie poinformowania MSK Policji w Łodzi o zaistniałym zdarzeniu. Około godziny 10:30 do jednostki przybyli funkcjonariusze Policji z nieetatowej grupy rozpoznawczej minersko – pirotechnicznej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Teren wokół ujawnionego przedmiotu zabezpieczono oraz rozpoczęto działania skutkujące neutralizację zagrożenia.

W tym samym czasie jeden z pracujących osadzonych w Warsztacie Naprawczym przez nieuwagę dokonał zaprószenia ognia w pomieszczeniu stolarni. O powyższym fakcie Dowódca zmiany zostaje poinformowany przez funkcjonariusza nadzorującego osadzonych pracujących w Warsztacie Naprawczym, który poczuł zapach dymu wydobywający się przez drzwi pomieszczenia stolarni. Po ustaleniu miejsca i źródła zadymienia i funkcjonariusz informuje dowódcę zmiany, iż przy gaszeniu pożaru będzie niezbędna pomoc Państwowej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce PSP inspektor ppoż. składa meldunek dowódcy jednostki PSP (JRG nr 8) o zaistniałej sytuacji i wskazuje miejsce zagrożenia. Funkcjonariusze PSP przystępują do działań gaśniczych. Po około 20 minutach zakończono akcję gaśniczą. Dowódca PSP poinformował będącego na miejscu zdarzenia z-cę d-cy zmiany, że pożar został ugaszony i nie stanowi dalszego zagrożenia. Natomiast funkcjonariusze Policji przystępują do neutralizacji zagrożenia w postaci ładunku wybuchowego.

  Utrwalenie umiejętności praktycznego działania i podejmowania decyzji w sytuacji pożaru oraz podłożenia ładunku wybuchowego - praktyczne przeprowadzenie ewakuacji. Zweryfikowanie podczas ćwiczeń realności przyjętych założeń i rozwiązań organizacyjnych, oraz przesłanek mogących sprzyjać założonemu zagrożeniu. Doskonalenie umiejętności współdziałania grup stosownie do założeń planu ochrony, oraz rozwoju sytuacji. Doskonalenie umiejętności współdziałania z Państwową Strażą Pożarną i Policją. Wypracowanie planu przywrócenia normalnego toku pełnienia służby.

  Celem ćwiczeń było utrwalenie umiejętności praktycznego działania i podejmowania decyzji w sytuacji pożaru oraz podłożenia ładunku wybuchowego - praktyczne przeprowadzenie ewakuacji. Pozwoliło to na zweryfikowanie, podczas ćwiczeń, realności przyjętych założeń i rozwiązań organizacyjnych, oraz przesłanek mogących sprzyjać założonemu zagrożeniu.

ppor. Michał Pietrasik

galeria

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej