Na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi w dniu 24 listopada br. odbyły się ćwiczenia ochronne przeprowadzone przy współudziale funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz funkcjonariuszy GISW w Łodzi.

      Przedmiotem ćwiczeń była m.in. likwidacja groźnego naruszenia porządku – zdarzenia w poważny sposób zakłócającego funkcjonowanie jednostki polegającego na odmowie wykonania polecenia wyjścia ze świetlicy oddziału mieszkalnego przez osadzonych, którzy wprowadzili się w stan odurzenia środkami zastępczymi tzw. dopalaczami i zachowywali się agresywnie. Kolejnym zdarzeniem było nieumyślne zaprószenie ognia w rejonie budynku oddziału penitencjarnego i związane z tym przeprowadzenie ewakuacji.

Powyższe zdarzenia pozwoliły przećwiczyć sytuacje ekstremalne mogące wystąpić w służbie, polegające na obezwładnieniu zabarykowanych i agresywnych osadzonych oraz użyciu względem nich środków przymusu bezpośredniego (siła fizyczna, kajdanki, cela zabezpieczająca), procedurę zakwalifikowania osadzonego do kategorii tzw. „niebezpiecznych” i zorganizowanie pilnego transportu do wskazanej jednostki. Ćwiczenia obejmowały także udzielanie pierwszej pomocy medycznej jednemu z osadzonych oraz wezwanie zespołu ratowniczego WSRM celem niezwłocznego przewiezienia go do publicznej placówki służby zdrowia w asyście Policji. Kolejny element ćwiczeń praktycznych to zaprószenie ognia w rejonie Oddziału Penitencjarnego. Niezbędna była pomoc Państwowej Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie ewakuacji osób przebywających w budynku sąsiadującym.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń było m.in. wypracowanie metod i form współdziałania kadry kierowniczej przy likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, a także sprawdzenie sprawności i skuteczności działania funkcjonariuszy w sytuacjach zagrożenia oraz doskonalenie umiejętności współdziałania funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi z funkcjonariuszami innych służb.

Takiego rodzaju ćwiczenia mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa jednostki dając możliwość sprawnego działania w przypadku wystąpienia realnych zagrożeń.

ppor. Berta Macioł

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej