W Areszcie Śledczym w Krakowie rozpoczęła się pierwsza edycja projektu Wierzę w zwierzę – programu resocjalizacji wykorzystującego elementy dogoterapii.

Program ten realizowany jest we współpracy z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Zajęcia praktyczne odbywają się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Głównymi celami programu są zwiększenie kompetencji społecznych skazanych biorących w nim udział, nauka odpowiedzialności za siebie i swoje czyny, odbudowa poczucia własnej wartości oraz wzrost akceptacji i szacunku dla samego siebie.

W programie bierze udział 5 osadzonych odbywających kary w warunkach zakładu karnego typu półotwartego przeznaczonego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy oraz recydywistów penitencjarnych. Zostali oni wytypowani przez pracujących z nimi na co dzień wychowawców, psychologów a także wychowawcę odpowiedzialnego za koordynację programu. Wśród kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji do programu wymienić należy m.in. względy formalno – prawne takie jak termin końca kary czy też termin nabycia uprawnień do warunkowego przedterminowego zwolnienia, a także zachowanie i postawę prezentowane przez osadzonych.

Koordynatorem programu ze strony Aresztu Śledczego w Krakowie jest st. szer. Grzegorz Maślanka, pełniący obowiązki wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych zaś zajęcia praktyczne prowadzi trener ze Szkoły tresury psów Hittdog współpracującej ze schroniskiem.

W zeszłym tygodniu odbyły się zajęcia wstępne, w trakcie których osadzeni mieli możliwość poznania zagadnień teoretycznych związanych z szeroko pojętą opieką nad psem i tresurą zaś w bieżącym przystąpiliśmy do realizacji zajęć praktycznych. W ich trakcie skazani będą m.in. uczyć się jak pielęgnować powierzone ich opiece zwierzę oraz szkolić psy w zakresie wykonywania podstawowych komend.

Dotychczasowe doświadczenia z realizacji programów wykorzystujących elementy dogoterapii w warunkach więziennych wskazują na szereg ich pozytywnych efektów osiąganych zarówno w przypadku skazanych biorących udział w tychże programach jak i powierzonych ich opiece psów, szczególnie jeśli w programie brały udział psy ze schronisk dla bezdomnych zwierząt – dzięki temu, iż są one lepiej zsocjalizowane i wyszkolone mają szansę na szybsze znalezienie domu.

tekst: kpt. Paweł Twaróg

zdjęcia: st. szer. Grzegorz Maślanka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej