W dniach od 28.06.2019 r. do 13.07.2019 r. w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbył się kurs zawodowy brukarz współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kurs brukarza został zorganizowany dla grupy 12 osadzonych. Uczestnicy przyswoili podstawowe informacje na temat prac ziemnych np. jakie są rodzaje podstawowego sprzętu i narzędzi oraz materiały: rodzaje bruku i kostki polbrukowej (spoiwa, zaprawy, betony, grunty budowlane. Kursanci uczyli się właściwej organizacji stanowiska pracy oraz czytania rysunku technicznego. Następnie odbyły się zajęcia praktyczne – wykonanie powierzchni polbrukowej. Kurs odbył się w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu  ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności'' w ramach działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Kurs przeprowadziła Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Pomerania” z siedzibą w Koszalinie.
Należy tu przypomnieć, że głównym celem projektu było wyposażenie skazanych w umiejętności pozwalające na właściwe funkcjonowanie w środowisku oraz otwartym rynku pracy po opuszczeniu jednostek penitencjarnych.

tekst i zdjęcia - kpt. Starzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej