Dwunastu skazanych odbywających karę w jeleniogórskim areszcie śledczym uczestniczy w programie readaptacji społecznej z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego trenera z zakresu zastępowania agresji TZA - Art.

ART - czyli Aggression Replacement Training (Trening Zastępowania Agresji) to jeden z wielu środków oddziaływań penitencjarnych realizowanych dla skazanych w areszcie śledczym w Jeleniej Górze. To metoda korekcji, a w konsekwencji niwelowania postaw oraz  zachowań agresywnych, opierająca się na zasadach teorii społecznego uczenia się. Skazani przebywający w jednostce penitencjarnej cyklicznie kierowani są do programów resocjalizacji, sprzyjających readaptacji skazanych w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy. Do programu kwalifikowani są osadzeni, którzy popełnili przestępstwo z użyciem przemocy, prezentowali postawy lub zachowania agresywne przed umieszczeniem w warunkach izolacji.

Efektem udziału w treningu jest nabycie umiejętności kontrolowania emocji, zachowań adekwatnych do sytuacji, umiejętności podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji w sytuacjach trudnych a w konsekwencji  zmiana sposobu reagowania agresją.

 

Tekst/zdjęcia: mjr M. Mrozewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej