W dniu 10.05.2024 r. w jeleniogórskim areszcie zakończył się program przeciwdziałania agresji i przemocy dla osadzonych

W zakładach karnych i aresztach śledczych przebywają osoby pozbawione wolności o różnym poziomie agresji i i różnych doświadczeniach społecznych. W celu ich powrotu do społeczeństwa funkcjonariusze wobec nich prowadzą odpowiednio dobrane zindywidualizowane oddziaływania m.in. z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy. 

W jeleniogórskim areszcie w bieżącym tygodniu zakończył się "ART" (Agression Replacement Training) Trening Zastępowania Agresji. W programie wzięło udział dwunastu osadzonych wytypowanych przez wychowawców oraz psychologów.

Zajęcie prowadzone przez specjalistów ukieronkowane były na zastąpowanie zachowań agresywnych prospołecznymi.  Poprzez Trening Zastępowania Agresji  osadzeni uświadamiają sobie skutki zachowań agresywnych oraz uczą się jak radzić sobie z sytuacjami niekorzystnymi dla siebie, w jaki sposób praktykować samokontrolę, bronić swoich praw, unikać kłopotów z innymi, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i godności innego człowieka. Prowadzone zajęcia kształtują umiejętności prospołeczne – uczą określonych zachowań i osiągania celów w inny sposób niż dotychczasowy. Rozwiajają umiejętność kontrolowania własnej impulsywności, samokontroli.  

Podstawowymi przyczynami agresywnych zachowań są deficyty umiejętności kontrolowania emocji - głównie złości, nieznajomość lub brak umiejętności zastosowania umiejętności prospołecznych oraz niedostateczny rozwój myślenia moralnego. Na tej podstawie program obejmuje trzy bloki tematyczne: trening kontroli złości, trening umiejętności prospołecznych i trening wnioskowania moralnego. Zaletą omawianej metody jest możliwość zastosowania jej wobec osób w różnym wieku, poziomie wykształcenia, poziomie agresywności oraz doświadczeniach społecznych.

Prowadzone zajęcie pozwoliły "wyposażyć" skazanych w kompetencje, które wiążą się z postawami i zachowaniami społecznie akceptowalnymi, które w przyszłości zmniejszają ryzyko powrotu osadzonych na drogę przestępstwa.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Urszula Marciniak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej