W dniu 25.10.2021r., odbyło się szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Hajnówce z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jednym z głównych warunków zapewnienia bezpieczeństwa w jednostce penitencjarnej jest ciągłe podnoszenie umiejętności kadry pełniącej służbę. Kluczowe jest szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dlatego też funkcjonariusze – wykwalifikowani Ratownicy Medyczni z działu Służby Zdrowia naszej jednostki przeprowadzili szkolenie teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem fantoma i szkoleniowego defibrylatora.

Znajomość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest nieodłącznym elementem w wykonywaniu obowiązków służbowych. Szkolenia tego typu mają za zadanie pogłębić wiedzę teoretyczną oraz przygotować do działania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Nabyta wiedza niejednokrotnie przydaje się również poza jednostka penitencjarną. Funkcjonariusze bardzo rzetelnie podchodzą do przeprowadzanych szkoleń, aby w razie potrzeby móc z zapewnieniem wszystkich zasad udzielić pierwszej pomocy. Tego typu szkolenia odbywają się cyklicznie i są ważną częścią podnoszenia kwalifikacji kadry jednostki penitencjarnej.

 

Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to zespół czynności skierowanych do poszkodowanego, które mają na celu podtrzymanie jego funkcji życiowych. Najczęściej ma to miejsce do momentu przyjazdu fachowej służby medycznej. W systemie polskiego prawa istnieje obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Wynika to z art. 162 § 1 kk i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej reguluje również art. 4 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z powyższą ustawą osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Ponadto osoba udzielająca pierwszej pomocy może poświęcić dobra osobiste innej osoby (nie życie i zdrowie), a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia ludzkiego. Właściwym w poruszanej problematyce jest również art. 93 § 1 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym prowadzące pojazd, który uczestnicząc w wypadku drogowym nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to szereg czynności, które do pewnego momentu powinny przebiegać tak samo niezależnie od sytuacji. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa własnego i ratowanego. Z uwagi na to przed podjęciem czynności ratujących życie należy upewnić się, czy podejmowanie działanie nie będą nikomu zagrażać życiu i zdrowiu. Zgodnie z wytycznymi z 2021 roku Europejskiej Rady Resuscytacji mamy 5 głównych zasad BLS, czyli zespołu czynności obejmujących bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia:

  • Rozpoznaj nagłe zatrzymanie krążenia i rozpocznij RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa).
  • Wezwij Zespół Ratownictwa Medycznego ( 112 lub 999 ).
  • Rozpocznij uciśnięcia klatki piersiowej.
  • Dostarcz automatyczny defibrylator zewnętrzny.
  • Naucz się, jak prowadzić RKO.

 

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Wioleta Grabiak, rozdział IV Europejskich Wytycznych Resuscytacji – strona Polskiej Rady Resuscytacyjnej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej