Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 21.05.2021r., zarządza co następuje:

  1. Widzenia realizowane będą w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą tj. poprzez przegrodę umożliwiającą kontakt wzrokowy. Do realizacji widzeń będzie wykorzystywać się również pomieszczenia uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osoba odwiedzającą. W czasie widzeń nie będzie zezwalać się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów oraz artykułów dostępnych w kantynie aresztu. Kantyna będzie zamknięta w trakcie widzeń. W widzeniu uczestniczyć będzie jedna osoba pełnoletnia. Widzenie trwać będzie 60 minut i przypadać będzie jedno w miesiącu na osadzonego niezależnie od grupy i podgrupy klasyfikacyjnej. Widzenia będą udzielane najbliższym członkom rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo). W indywidualnych przypadkach dopuszczać się będzie udzielania widzenia z inna osobą. Widzenia nie będą udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych i pozostających w kwarantannie lub izolacji.
  2. Odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych odbywać się będzie z zachowaniem zasady 15 m² na jednego osadzonego.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej