103 lata temu rozpoczęła się systematyczna praca nad organizacją więziennictwa w odradzającej się Polsce. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 7 lutego 1919 roku podpisał dekret o organizacji okręgowych dyrekcji więziennych, a 8 lutego – dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dlatego właśnie dzień 8 lutego to Święto Służby Więziennej.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku więziennictwo polskie tworzone było w zasadzie od nowa. 7-8 lutego 1919 Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie służb państwowych w odrodzonej Polsce. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 8 lutego ustanowiono Świętem Służby Więziennej.

Więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Misję Służby Więziennej określają trzy stwierdzenia: ochrona społeczeństwa, humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności, resocjalizacja skazanych. Zapewnienie bezpieczeństwa to dla Służby Więziennej cel nadrzędny. Nic nie jest ważniejsze od ludzkiego zdrowia i życia. Dlatego chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw przebywającymi w więzieniach. Zapewniamy ład i porządek w jednostkach penitencjarnych i zabezpieczamy prawidłowy tok postępowania karnego prowadzonego wobec osób tymczasowo aresztowanych. Dbając o bezpieczeństwo, nie zapominamy, że miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak traktujemy innych. Dlatego zapewniamy osobom przebywającym w więzieniach humanitarne warunki bytowe, poszanowanie ich godności i przestrzeganie przysługujących im praw. Resocjalizacja to trzeci element naszej misji. Każdego dnia podejmujemy się jednego z najtrudniejszych zadań, jakie przed nami postawiono – zmiany ludzkich osobowości. Nigdy nie zapominamy, że każda kara dobiega końca. Organizując zatrudnienie, edukację, kształcenie zawodowe, poddając osadzonych specjalistycznej terapii przygotowujemy ich do życia „po więzieniu”. Życia bez przestępstwa.

Służba Więzienna zapewnia także możliwość odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego. Dozór elektroniczny to najnowocześniejszy nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Ma on na celu kontrolę realizacji przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych. Zasadniczą zaletą tego rozwiązania jest możliwość odbycia kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Odbywanie kary w tym systemie oparte jest na odpowiedzialności, samodyscyplinie i ścisłym przestrzeganiu harmonogramu określonego przez sąd. Skazany zyskuje w zamian realne warunki do prowadzenia normalnego życia. Ma możliwość uczestniczenia w codziennym życiu zawodowym i osobistym, w otoczeniu osób najbliższych. Stosowanie dozoru elektronicznego przynosi też wiele zalet społeczeństwu. To najtańszy sposób odbywania kary pozbawienia wolności.

Służba Więzienna dzisiaj jest nowoczesną formacją, dostosowaną do zmieniającej się rzeczywistości i reagującą na pojawiające się nowe wyzwania i zagrożenia. Służbę Więzienną tworzą ludzie, którzy zdecydowali się poświęcić dużą część swojego życia drugiemu człowiekowi. Ludzie, którzy swoje cele zawodowe utożsamiają z misją formacji, w której służą.

Funkcjonariuszom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, z okazji Święta Służby Więziennej życzymy zawsze bezpiecznej służby, spełnienia wszystkich planów zawodowych, satysfakcji z realizowanej misji, by honorowa służba ojczyźnie i społeczeństwu pozostawała zawsze nadrzędnym celem.

 

Opracowanie: ppor. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej