W tym roku Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypada 12 września, funkcjonariusze Służby Więziennej dokładają starań, aby wyposażyć osoby odbywające karę pozbawienia wolności w umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Obchodzony w drugą sobotę września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. Od wielu lat w akcji czynnie uczestniczy Służba Więzienna, organizując szkolenia dla kadry jednostek penitencjarnych oraz osadzonych.

Drugie życie

W całej Polsce funkcjonariusze Służby Więziennej cyklicznie prowadzą programy resocjalizacji oraz szkolenia, których celem jest kształtowanie u skazanych szacunku dla zdrowia i życia ludzkiego oraz zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. „Drugie życie” to nazwa programu resocjalizacji skazanych, realizowanego w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu. Zajęcia prowadzone są przez wychowawcę ppor. Marka Pikulskiego, który posiada uprawnienia ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Dotychczasowe doświadczenie wychowawcy w ratowaniu ludzkiego życia i udzielaniu pierwszej pomocy jest dla osadzonych żywym przykładem, że każdy może znaleźć się w sytuacji kiedy jego wiedza i umiejętności przyczynią się do ratowania ludzkiego życia (Był na urlopie, uratował człowieka).

Osadzeni biorący udział w zajęciach nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące:

  • kształtowania szacunku dla zdrowia i życia ludzkiego,
  • ćwiczenia umiejętności radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach oraz treningu konstruktywnego rozwiązywania pojawiających się problemów,
  • nabycia wiedzy z zakresu występujących zachowań i reakcji na stres,
  • podjęcia próby wglądu w sytuację osób pokrzywdzonych i poszkodowanych, której celem jest rozwijanie empatii,
  • kształtowania świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych,
  • kształtowaniu postaw prospołecznych
  • zdobywania wiedzy z zakresu odpowiedzialności karnej za nieudzielenie pomocy,
  • utrwalenia zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • nauki zachowania na miejscu wypadku i sposób prowadzenia akcji ratunkowej,

Uczymy ratować życie

Wyposażenie osadzonych w wiedzę i zaszczepienie w nich chęci do pomagania potrzebującym jest niezwykle ważne w realizowanym przez Służbę Więzienną procesie readaptacji społecznej. Empatia, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka i niesienie bezinteresownej pomocy to cechy warunkujące prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu kary pozbawienia wolności. Skazani, przebywając za murami jednostek penitencjarnej podczas zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nabywają umiejętności, które w przyszłości mogą przyczynić się do ocalenia ludzkiego życia.

Cykliczne zajęcia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej w grójeckiej jednostce ukierunkowują skazanych na potrzebę niesienia pomocy, wykształcenie w nich właściwych postaw społecznych i obywatelskich oraz wyuczenie zasad postępowania w razie wypadków.

Zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem, warto jednak nauczyć się pomagać nie tylko z poczucia obowiązku, ale z potrzeby serca.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej