W resocjalizacji nie ma wakacji. W Areszcie Śledczym w Grójcu zakończył się kolejny program readaptacji społecznej „Drugie Życie” z zakresu edukacji skazanych z zasad udzielania pierwszej pomocy z elementami profilaktyki uzależnień.

Szeroka oferta programów realizowanych w jednostkach penitencjarnych jest ściśle związana z resocjalizacją skazanych. Kodeks karny wykonawczy jasno precyzuje cele wykonywania kary pozbawienia wolności – wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, zwłaszcza poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa. Aby ten cel osiągnąć, funkcjonariusze Służby Więziennej organizują i prowadzą szereg zajęć resocjalizacyjnych. Uczestnictwo osadzonych we wszelkiego rodzaju kursach, szkoleniach oraz programach umożliwia m.in. dokonanie zmian w osobowości skazanego, wpływa na system wartości oraz pozwala na zdobycie nowych umiejętności społecznych i poznawczych. Jednym z takich programów, realizowanych cyklicznie w Areszcie Śledczym w Grójcu, jest program Drugie Życie. To autorski projekt funkcjonariuszy działu penitencjarnego grójeckiej jednostki, skierowany głównie do skazanych za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i skazanych za posiadanie i udzielanie innym osobom środków odurzających lub substancji psychotropowych. W trakcie wielu godzin zajęć skazani poznają podstawowa wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego, uczą się i utrwalają zasady pierwszej pomocy. Dodatkowym elementem szkolenia jest profilaktyka prozdrowotna oraz profilaktyka uzależnień w kontekście zagrożeń i wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie i życie oraz zachowanie człowieka pod wpływem dopalaczy. Istotną rolę w trakcie realizacji programu odgrywa praca w grupie. Praca zespołowa ma na celu kształtowanie kompetencji społecznych, umiejętności współdziałania, poprawnej komunikacji w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań. Wszystkie moduły zajęć programu Drugie Życie skonstruowane są w taki sposób, aby wymusić konieczność współpracy w celu poprawnego wykonania zadanego ćwiczenia. Zdrowie i życie ludzkie jest wartością nadrzędną, najwyższą i jedynie wspólne działanie może wpłynąć na zwiększenie szansy przeżycia osoby znajdującej się w stanie zagrożenia. To bardzo ważny element prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych. Ostatecznym efektem programu jest bardzo dobre opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów, nabycie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób, zwiększenie wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za drugiego człowieka, nauka skutecznej pracy w zespole, zdobycie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień. Wyniki ankiet na zakończenie programu były naprawdę zadowalające! Ale na tym nie poprzestajemy. Kolejna grupa skazanych, pomimo wakacji, właśnie rozpoczęła kolejny program. To będzie dobrze wykorzystany czas.

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej