Areszt Śledczy w Grójcu przekazał Nadleśnictwu Grójec budki lęgowe.

W ramach porozumienia Aresztu Śledczego w Grójcu z Nadleśnictwem Grójec, w grójeckiej jednostce penitencjarnej powstały piękne budki lęgowe. Prace z drewna, w ramach programu resocjalizacji, wykonywali skazani pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej. Tego typu inicjatywy wpisują się w główne cele współpracy więzienników i leśników, takie jak:

- prowadzenie i organizowanie programów resocjalizacji sprzyjającej przygotowaniu do readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności;

- przekazywanie informacji z zakresu ochrony przyrody oraz rozwijanie świadomości ekologicznej wśród skazanych;

- poprawę warunków bytowych dziko żyjących zwierząt na terenie Nadleśnictwa Grójec.

W ramach współpracy realizowane są m.in. zajęcia profilaktyczne i edukacyjno-informacyjne. Podczas prowadzonych programów resocjalizacyjnych, osadzeni wykonują nowe urządzenia łowieckie i urządzenia wykorzystywane w gospodarce leśnej: zwyżki, paśniki, lizawki, posypy dla bażantów i budki dla kuropatw. Dla osadzonych jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie, sprzyjające przywracaniu skazanego do społeczeństwa. Działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii wzmacnia poczucie odpowiedzialności, kształtuje właściwe nawyki dbania o najbliższe otoczenie, a możliwość wykonania profesjonalnych urządzeń gospodarki leśnej sprzyja nabywaniu nowych umiejętności zawodowych, ułatwiających w przyszłości zdobycie zatrudnienia.

ppor. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej